به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ،  مهندس حسین پور سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان  به همراه خانم شریف الحسینی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد از تعدادی مدارس فرسوده و همچنین پروژه های در دست اجرا در این ناحیه بازدید نمودند.
در پایان این بازدید طی نشستی در خصوص مسائل و مشکلات فضاهای آموزشی و پرورشی ناحیه 3 تصمیماتی اتخاذ شد.


                            
 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی