به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در متن حکم ایشان آمده است.
بنا به تعهد ، تجربه و شایستگی جناب عالی به موجب این ابلاغ از تاریخ 22/5/96 با حفظ پست سازمانی به سمت سرپرست حوزه معاونت اجرایی و نظارت منصوب می شوید.
امیداست با اتکا به خداوند متعال و با بهره گیری از تجارب حاصله با همکاری کلیه همکاران فنی و اجرایی در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به خصوص امر مقدس مدرسه سازی و نظام تعلیم و تربیت و اجرای سیاست ها و برنامه های دولت تدبیرو امید موفق و مویدباشید.
 
 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی