به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان استاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی خراسان رضوی با اهدای لوح سپاس از اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در خصوص کسب امتیاز کامل شاخص های اختصاصی در ارزیابی عملکرد سال 1395 تقدیر کرد.روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی