به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، درمجموع حدود 12میلیارد ریال سهم این افراد نیک اندیش در احداث این 4پروژه در شهرستان باخرز می باشد  یکباب دبستان 6کلاسه با 550مترمربع درشهرباخرز توسط خیرمدرسه ساز حاج میرزا حسنعلی انصاری – یک باب دبیرستان 6کلاسه با 550 مترمربع با مشارکت خیرمدرسه ساز احمدانصاری – یک باب دبیرستان 6کلاسه با 485 مترمربع زیربنا در روستای کردیان با مشارکت خیرمدرسه ساز حمید رضاحسین زاده و یک باب نمازخانه در روستای ارخود توسط خیرمدرسه ساز رضا مصلح بنا پروژه هایی هستند که تفاهمنامه آنها منعقد گردیده است.

 

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی