باتوجه کاهش دما وبرودت هوادرروزهای آتی یادآوری می گردد:

        1.ازخاموش کردن موتور خانه مدارس چه گازی وچه گازوییلی در ایام تعطیل خودداری ودرجه روی 30 تنظیم گردد.

       2. مسیرگازوییل موتورخانه ها به وسیله مناسب پوشانده شود، تا از یخ زدگی جلوگیری شود.

          درسایر ایام هفته درجه  بین 60تا70تنظیم شود.

       3.پشت بام مدارس بازدید تامسیرخروج آب باران مسدود نباشد.
 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی