به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، طی تفاهمنامه ای که با دکتر احمد تاجی یکی از خیرین مدرسه ساز استان منعقد شد مبلغ 20میلیارد ریال توسط وی برای مشارکت در احداث یکباب مجتمع آموزشی و پرورشی در شهر بردسکن اختصاص داه شد.
این مجتمع آموزشی که تمام مقاطع تحصیلی در آن ایجاد خواهد شد مجموعا دارای 2100 مترمربع زیربناخواهد بود که هزینه اجرای کل پروژه 30میلیارد ریال برآورد شده که 20میلیارد ریال توسط این نیک اندیش و 10میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات دولتی اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و پرداخت خواهد شد.
پیش بینی می شوداین مجتمع بزرگ آموزشی که حدود 5000 مترمربع زمین برای آن اختصاص یافته ظرف دوسال احداث و به بهره برداری برسد.
 

 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی