به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، تفاهمنامه احداث این واحدهای آموزشی با مشارکت35  درصدی این شرکت و 65 درصدی اداره کل نوسازی مدارس استان به امضا رسید.
یکباب خوابگاه با 900مترمربع زیربنا-200مترطول دیوارکشی-500مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 4000مترمربع ویکباب آموزشگاه متوسطه با 1600مترمربع زیربنا-400مترطول دیوارکشی-1000مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 4000مترمربع  پروژه هایی هستند که با هزینه ای حدود 28میلیارد ریال با مشارکت این شرکت و نوسازی مدارس اجرا خواهد شد.

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی