به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این واحدهای آموزشی با مشارکت این فرد نیکوکار و اداره کل نوسازی مدارس استان در مناطق شهری و روستایی نیشابور و زبرخان احداث خواهد شد.
برابر تفاهمنامه منعقده ، اجرای فونداسیون و اسکلت هرپروژه برعهده نوسازی مدارس و سایر مراحل اجرا در تعهد این فرد نیک اندیش می باشد.
این  پروژه ها مجموعا دارای 50 کلاس درس  است که برآورد هزینه اجرای آنها حدود 4 میلیارد  ریال می باشد.
گفتنی است مهندس عبدالرضا وکیلی تاکنون ده ها پروژه در شهرستان نیشابور و شهرهای اطراف احداث و تحویل آموزش و پرورش نموده است.
  
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی