به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 1445مترمربع زیربنا-82مترطول دیوارکشی-2756مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 3300مترمربع احداث خواهد شد.
شایان ذکر است هزینه اجرای این پروژه بالغ بر 15 میلیارد ریال برآورد شده است که به میزان 5 میلیارد ریال در تعهد نیک اندیش محترم می باشد و بقیه از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی پرداخت خواهد شد.
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی