به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا200مترمربع زیربنا-150مترطول دیوارکشی-1000مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 1300مترمربع احداث خواهد شد.
شایان ذکر است هزینه اجرای این پروژه بالغ بر دو میلیاردو سیصد میلیون ریال برآورد شده است که به میزان یک میلیارد ریال در تعهد نیک اندیش محترم می باشد و بقیه از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی پرداخت خواهد شد.


روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی