به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، براساس گزارش نظارت عالیه استان که توسط مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک استانداری در جلسه شورای اداری استان ارائه گردید: در جمع بندی بازدیدهای نظارتی استان در سال 96 اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در بین 170 دستگاه اجرایی مقام اول را بخود اختصاص داد.
برابر این گزارش شاخصهای مورد نظر نظارت عالیه استانداری شامل کیفیت اجرا ، دستیابی به اهداف یکساله ، درصد تحقق خاتمه پروژه ها، ورود اطلاعات به سامانه ساجاد و تعداد واعتبارپروژه ها بوده است.
گفتنی است در طی بازدیدهای بعمل آمده تعداد 163 پروژه این اداره کل مورد بازدید و ارزیابی کارشناسان استانداری قرار گرفته است.
برابرهمین گزارش اداره کل نوسازی مدارس استان بیشترین پروژه دارای کیفیت عالی را نیز داشته است.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی