به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت صددرصدی این فرد نیکوکار وبا 668مترمربع زیربنا ، درزمینی به مساحت 3000مترمربع احداث خواهد شد.
شایان ذکر است هزینه ای که برای توسعه این واحدآموزشی برآوردشده است بالغ بر 8میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد که با نظارت اداره کل نوسازی مدارس احداث می گردد. 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی