به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این تعداد پروژه بازیر بنای 32078 مترمربع وهزینه 280میلیارد ریال احداث گردیده که درمهرماه پذیرای دانش آموزان  استان مختلف خواهندبود.
گفتنی است این پروژه ها شامل مقاطع مختلف تحصیلی ابتدائی-متوسطه وسایر اماکن پرورشی و ورزشی می­باشد.
 

                                                                                                                             محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                                                                                                          اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیزمدارس خراسان رضوی