آقای جلیل مرشدیان خیرمدرسه ساز انگیزه خود را از مشارکت در این کار خیر کمک به فرهنگ و دانش آموزان ایران زمین بیان کرد.
 شایان ذکر است که برای احداث این پروژه 12کلاسه مبلغ  10میلیارد ریال توسط خیر و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوساز ی مدارس استان  تأمین می گردد.

 

 
                                                     محمدرنجبر مسوول روابط عمومی
                                                 اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی