مراحل گردش کار
 
  درخواست ابطال /تقلیل ضمانتنامه پیش  پرداخت  
  درخواست ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات  
  درخواست استرداد 5 درصد اول  سپرده حسن انجام کار  
  درخواست استرداد 5 درصد دوم  سپرده  حسن انجام کار  
  درخواست استرداد تضمین نقدی شرکت در مناقصه  
  درخواست استرداد کسور وجه الضمان  
  درخواست پیش پرداخت  
 
فرم ها
 
   فرم درخواست استرداد 5% اول  سپرده حسن انجام کار                                    
   فرم درخواست استرداد 5% دوم سپرده حسن انجام کار                                  
  صورت جلسه تحویل موقت               
  صورت جلسه تحویل قطعی                                                                          
  گواهی رفع نقص                      
  فرم درخواست ابطال /تقلیل ضمانتنامه پیش پرداخت توسط پیمانکار  
  فرم درخواست ابطال ضمانت نامه حسن انجام تعهدات  
  فرم درخواست استرداد تضمین  نقدی شرکت در مناقصه  
  فرم درخواست استرداد کسور وجه الضمان                           
  فرم در خواست پیش پرداخت  
  فرم صورتجلسه تحویل زمین                   
  فرم صورتجلسه تحویل آموزشگاه جهت گرمایشی  
  فرم صورت جلسه تحویل قطعی پروژه های خاتمه پیمان  
  فرم دعوتنامه کمیسیون تحویل موقت  
  فرم گواهی کنترل پروژه قبل از تحویل موقت