اجرای طرح های عمرانی (شناسه خدمت 18061267000)  
    فرم شناسنامه خدمت دستگاه
    نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
    توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت
    ورود (سیستم مدیریت پروژه)
     
ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضا (شناسه خدمت18061267100 )  
    فرم شناسنامه خدمت دستگاه
    نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
    توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت
    ورود( سیستم مدیریت شناسنامه مدارس)
     
طراحی فضاهای مرتبط با وزارت آموزش و پرورش
(
شناسه خدمت   15021267101 )
 
 
    فرم شناسنامه خدمت دستگاه
    نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
    توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت
     
تأمین تجهیزات مدارس (شناسه خدمت18061267104  )  
    فرم شناسنامه خدمت دستگاه
    نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
    توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت
    ورود ( سامانه تدارکات )
     
ساماندهی مشارکت های مردمی (شناسه خدمت18081267103)  
    فرم شناسنامه خدمت دستگاه
    نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
    توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت
    ورود(پرداخت آنلاین برای مدرسه سازی)
    ورود( مشارکت آنلاین برای مدرسه سازی)