لطفا صورت جلسه تحویل موقت را پشت رو پرینت فرمایند.


صورت جلسه تحویل موقت صفحه رو

صورت جلسه تحویل موقت صفحه پشت