لطفا فرم صورت جلسه تحویل زمین به همراه کروکی را پشت رو پرینت فرمایند.

فرم صورت جلسه تحویل زمین
کروکی