فضاهای آموزشی شهرستان مشهد چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Shafiei   
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391 ساعت 09:47

 

منطقه نام آموزشگاه آدرس
احمدآباد شهيدحسني  پيوه  ژن 65 کیلومتری جاده مشهد نیشابور روستای پیوه ژن
احمدآباد مائده  ده  غيبي;اسماء ده  غيبي;امام حسن مجتبي(ع) ابتدای جاده قدیم مشهدنیشابور-روستای ده غیبی
احمدآباد نيره خيامي ابتدای جاده قدیم نیشابور-روستای رباط طرق
احمدآباد ابوذرسرغايه جاده تربت - روستاي سرغايه
احمدآباد اميرآباد جاده تربت حيدريه - روستاي اميرآباد
احمدآباد قدس بررود جاده تربت حيدريه - روستاي بررود
احمدآباد شهيدصالحي تکروک جاده تربت حيدريه - روستاي تگروك
احمدآباد شريعتي  حسن آباد;امام محمدباقر(ع) جاده تربت حيدريه - روستاي حسن آباد
احمدآباد بنياد 15 خرداد داشخانه جاده تربت حيدريه - روستاي داشخانه
احمدآباد شهيدروشندل سرنيش جاده تربت حيدريه - روستاي سرنيش
احمدآباد شهيدرشيدي سيرزار جاده تربت حيدريه - روستاي سيرزار
احمدآباد فاطمه  زهراعبدالمجيد جاده تربت حيدريه - روستاي عبدالمجيد
احمدآباد بلال فرزني جاده تربت حيدريه - روستاي فرزني
احمدآباد شهيد نعمت  زاده  گلبقرا جاده تربت حيدريه - روستاي گلبقرا
احمدآباد شهيد مالداري  گونجوک عليا;امام جعفرصادق (ع )گونجوک عليا جاده تربت حيدريه - روستاي گونجوك عليا
احمدآباد دشت آزادگان معصوم آباد جاده تربت حيدريه - روستاي معصوم آباد
احمدآباد شهيدسالاري اسلام قلعه جاده تربت حيدريه كيلومتر 62 روستاي اسلام قلعه
احمدآباد راهنمايي شبانه  روزي  قدسيه جاده تربت نيشابور - كيلومتر 54 - روستاي امام تقي
احمدآباد خالد اسلامبولي رازنگ جاده قدیم نیشابور - روستای رازنک
احمدآباد شهيدصادقي;شهيدحسين تقي  زاده;شهيدابراهيم غريبي جاده قديم تربت حيدريه - روستاي رباط سفيد
احمدآباد فاطميه
احمدآباد امام صادق (ع )حسين آباد جاده قديم نيشابور - روستاي حسين آباد
احمدآباد زکيه  سلطان  اباد;امام علي النقي(ع) جاده قديم نيشابور - روستاي سلطان آباد
احمدآباد شهيد رفيعي  سلطان  آباد;امام حسين (ع)
احمدآباد وحدت سلطان آباد
احمدآباد شهيدرجائي صيدآباد جاده قديم نيشابور - روستاي صيدآباد
احمدآباد صيد آباد شهيد کلامي  مقدم
احمدآباد حسين  آباد ايثار جاده قديم نيشابور روستاي حسين آباد
احمدآباد شهيدشاکري جاده مشهد - نیشابور - کیلومتر 55 - شهر جدید بینالود
احمدآباد شهيد سپهري جاده ملك آباد - روستاي نظرآباد- كيلومتر 35 جاده نيشابور
احمدآباد امام حسن مجتبي (ع )3;امام حسن مجتبي (ع )2;امام  حسن  مجتبي  ع;امام حسن مجتبي (ع )1 جاده نیشابور  روستای ملک اباد
احمدآباد شهيد کمالي  ابرش جاده نيشابور - روستاي ابرش
احمدآباد تربيت استاج جاده نيشابور - روستاي استاج
احمدآباد بنياد15خردادآغنج جاده نيشابور - روستاي آغنج
احمدآباد بسيج امان  آباد جاده نيشابور - روستاي امان آباد
احمدآباد بازه  حوض  عليا جاده نيشابور - روستاي بازه حوض عليا
احمدآباد امام حسين (ع )بزوشک جاده نيشابور - روستاي بزوشك
احمدآباد شهيد سليمان  خاطر ده  ملا جاده نيشابور - روستاي ده ملا
احمدآباد باقرالعلوم رباططرق;قائم رباططرق;امام علي (ع) جاده نيشابور - روستاي رباط طرق
احمدآباد شهيدفروتن  سرغايه جاده نيشابور - روستاي سرغايه
احمدآباد شريعتي  قاسم آباد جاده نيشابور - روستاي قاسم آباد
احمدآباد استادمرتضي مطهري جاده نيشابور روستاي امان آباد
احمدآباد صداقت  بروشک جاده نيشابور روستاي بزوشك
احمدآباد شهيد نديم  اوارشک;امام موسي کاظم(ع) روستای اوارشک
احمدآباد زينب اوارشک روستاي اوارشك
احمدآباد شهيدمصطفي خميني اوارشک
احمدآباد فرزانگان;بنت الهدي اوارشک
احمدآباد شهيداورعي بازه  حور;حجاب بازه  حور روستاي بازه حور
احمدآباد شهيدحجازي بازه  حور;امام مهدي(عج)
احمدآباد بهار بالندر روستاي بالندر - جاده ده غيبي
احمدآباد شفاعت روستاي بساروج جاده نيشابور
احمدآباد الزهرا(س )ديزباد روستاي ديز باد سفلي
احمدآباد شهيد باهنرديزباد;هنرستان شهيدنعيمي
احمدآباد شهيد قائمي  پناه  _ديز باد;امام جواد(ع)
احمدآباد طالقاني  ديزباد
احمدآباد عفاف ديزباد
احمدآباد مريم ديزباد
احمدآباد شهيدخدائي  رباط خاکستري روستاي رباط خاكستر ي جاده تربت
احمدآباد جماران  عارفي;استقلال روستاي عارفي
احمدآباد ايمان  کج  النگ روستاي كج النگ - جاده تربت حيدريه
احمدآباد حکيم ابوالقاسم فردوسي ک 55 ج مشهد نیشابور
احمدآباد امام علي (ع ) کیلومتر 14 جاده تربت حیدر یه روستای ده غیبی
احمدآباد شهيد عليزاده  حسن  آباد سرجام کیلومتر 45 مشهد تربت حیدریه کیلومتر 5
احمدآباد درخت  سفيدار کیلومتر 55 جاده مشهد نیشابور
احمدآباد جمالده کیلومتر 60 جاده مشهد نیشابور
احمدآباد شهيد نويدي  بيوه  ژن کیلومتر 60جاده نیشابور روستای پیوه ژن
احمدآباد شهيد عباسي  باغچه کیلومتر35جاده مشهد نیشابور-روستای باغچه
احمدآباد هماي رحمت کیلومتر35جاده مشهد نیشابور-شهر ملک آباد
احمدآباد بعثت باغچه کیلومتر35جاده مشهدنیشابور-روستای باغچه
احمدآباد کانون تربيتي کیلومتر35جاده مشهدنیشابور-شهرملک آباد
احمدآباد معاونت مالي واداري ;متفرقه متوسطه دختر;منتقل شدگان ومامورين ;منتقل شدگان ومامورين ;معلم  راهنما;معاون آموزشي;متفرقه راهنمايي دختر;منتقل شدگان ومامورين ;راهنماي  آموزشي;گروههاي آموزشي ;متفرقه ابتدائي پسر;اداره;متفرقه متوسطه پسر;متفرقه راهنمايي پسر;معلمين ر کیلومتر35جاده مشهدنیشابور-شهرملک آباد-بلوارامام رضا
احمدآباد اميد کیلومتر35جاده نیشابور-شهر ملک آباد
احمدآباد قيام شريف  آباد کیلومتر35جاده نیشابور-کیلومتر8فرعی جاده دهسرخ
احمدآباد شهيدچمران فخرداود;امام رضا(ع) کیلومتر55جاده مشهدنیشابور-روستای فخرداوود
احمدآباد کيمياي سعادت کیلومتر60جاده مشهدتربت حیدریه-روستای امام تق
احمدآباد شهيددستغيب کیلومتر60جاده نیشابور-روستای ابرش
احمدآباد صداقت  سلطان آباد کیلومتر75جاده قدیم مشهدنیشابور-روستای سلطان آباد
احمدآباد امام  صادق  (ع )رباط سفيد کیلومتر75جاده مشهدتربت حیدریه-روستای رباط سفید
احمدآباد شهيدآسوده  رباطسفيد;امام حسن عسکري(ع)
احمدآباد زيارت کیلومتر90جاده مشهد تربت حیدریه-روستای زیارت
احمدآباد شهيد عبدالهي;شهيداحمدخدابخشي كيلومتر 35 جاده نيشابور - روستاي جنبد دراز
احمدآباد شهداء دهسرخ كيلومتر 40 جاده نيشابور - جاده ملك آباد - روستاي دهسرخ
احمدآباد آئين تربيت بلندپي كيلومتر 45 جاده تربت حيدريه روستاي بلند پي
احمدآباد شهيد صبوري  دهسرخ;امام سجاد(ع) كيلومتر 45 جاده نيشابور - روستاي دهسرخ
احمدآباد شهيديعقوبي بازه  حور مشهد احمد آباد روستاي بازه حور
احمدآباد شهيد هاشمي  نژاد;هدايت (3) پيش دانشگاهي;هدايت (1) راهنمائي;هدايت (4)کاردانش;هدايت 2 مشهد احمدآباد ملك آباد
احمدآباد امام رضاملک آباد;امام  سجاد(ع )ملک آباد مشهد جاده تربت حیدر یه ملک اباد
احمدآباد شهيد حشمتي  امام  تقي;شهيدسليمي امام تقي;امام جعفرصادق(ع) مشهد جاده تربت حیدریه روستای امام تقی
احمدآباد شهيداميني مشهد جاده تربت حیدریه کیلومتر روستای اما تقی
احمدآباد کاردانش کوثر مشهد جاده نیشابور  روستای ملک اباد
احمدآباد سيدطاهرشفيعي ده  غيبي مشهد جاده نیشابور تربت حیدر یه کیلومتر 14 روستای ده غیبی
تبادکان رشادت 100 متری جنب بازار بین المللی سپاد
تبادکان شهيدرضااسلامي  1;شهيدرضااسلامي 2 مشهد -جاده قوچان -خ رسالت
تبادکان تلاش آرامگاه خواجه ربیع-بین گلشاد24و26-راهنمایی تلاش
تبادکان تلاش گندمخو آرامگاه فردوسی-جاده گوارشک-روستای گندم خواب
تبادکان علامه  حلي انتهای التیمور -جاده ابلق- روستای برج آباد
تبادکان شهيديعفور;شهيديعفور انتهای جاده سیمان-التیمور-روستای تبادکان
تبادکان سجاديه;سجاديه انتهای مشهد نیزه روستای پاوا
تبادکان هدف انتهای مهر آباد - روستای ابراهیم آباد
تبادکان شهداي  محراب;شهداي  محراب اول جاده کلات - بهمن 4- شهرک قدس - جنب نانوایی
تبادکان ده دي (خرق ) بعد از فردوسي
تبادکان توحيد1 بلوار توس - كوي امير - خ فدك - فدك 13
تبادکان امير کبير;فارابي;پيام  انقلاب بلوار توس بلوار فدک  فدک13
تبادکان نورالهدي;نورالهدي بلوار توس بلوار ولیعصر
تبادکان معاد;قائم  1 بلوار توس65 بعد از شهرک امام علی جنب منبع اب دبستان قائم
تبادکان پروين اعتصامي  1;پروين اعتصامي 2 بلوار طوس ب ولی عصر 5
تبادکان هنرآوران بلوار طوس بلوار ولی عصر چهار راه جوشکاری سمت راست انتهای خیابان
تبادکان اميرالمومنين  1;اميرالمومنين 2 بلوار طوسی - کوی امیرالمومنین - امیر 17
تبادکان امام رضا(ع ) بلوارتوس-آرامگاه فردوسی-جاده زاک-کیلومتر11-روستای ماریان
تبادکان کاشف بلوارتوس-توس33-روستای کشف-خیابان بنفشه1
تبادکان ريحانه  النبي بلوارتوس-توس41/19-شهرک حجت
تبادکان نويد بلوارتوس-توس55-شهرک شهیدکشاورزی
تبادکان شهيدصادق عليمردان گل ازغندي بين فردوسي و جاده كلات
تبادکان ميلاد تبادکان- جاده سیمان - روستایمقصود آباد
تبادکان شهيدمحمدرحيم کارگر;کارگر تبادکان - جاده سنتو - کارخانه خانه سازی
تبادکان دري  فر;دري  فر تبادکان - روستای جعفری
تبادکان کرامت تبادکان - روستای کریم آباد
تبادکان سرافراز;ضميمه  شهيددري  فر تبادكان - بعد از كارخانه سيمان - روستاي جغري
تبادکان هدي (2);هدي  (1) تبادكان - بلوار توس - شهرك امام علي (ع)
تبادکان شهيدکشوري  2;شهيداحمدکشوري;علي  آباد تبادكان - جاده سيمان - روستاي علي آباد
تبادکان ايمان;صالح تبادكان - جاده فردوسي كلات
تبادکان سعدي تبادكان - جاده قديم قوچان - كلاته نوري
تبادکان شهيدمحمدصادق بيداري  1;شهيدبيداري 2 تبادكان -جاده فردوسي - روستاي هاشمي نژاد
تبادکان معاد تبادكان -جاده قديم قوچان - روستاي پركندآباد
تبادکان رضويه;رضويه;رضويه ج سنتو ج ارامگاه فردوسی روستای چهار برج
تبادکان حاج  علي  ظهوري ج قدیم قوچان  ک 23  روستا ی عسکریه
تبادکان قاضي طباطبائي 1;قاضي طباطبائي ج قدیم قوچان پل بهرآباد شهرک حجت حاشیه کال چهل بازه
تبادکان مرحوم جورابچيان  1;جورابچيان 2 ج قدیم قوچان مقابل پل امام هادی شهرک حجت
تبادکان مدني;شهيد مدني;شهيدمدني ج کلات بعد از سد کارده روستای مارشک
تبادکان مطهره جاده  توس _ بلوار ولی عصر - چهارراه جوشکاری سمت راست  - دبیرستان 22 بهمن
تبادکان حضرت  مريم 2;حضرت مريم  1;حضرت  مريم جاده  قدیم  قوچان -کوی امیر -ذولفقار
تبادکان پانزده شعبان دزق جاده آرامگاه فردوسی- جاده گوارشک- کیلومتر 18- روستای دزق
تبادکان طريق القدس ولي آباد جاده آرامگاه فردوسی- جاده گوارشگ - روستای ولی آباد
تبادکان شهيدصدوقي (انداد);شهيدصدوقي جاده آرامگاه فردوسی - جاده گوارشک - روستای انداد
تبادکان ضميمه  شهيديعفور;ضميمه  شهيديعفور جاده التیمور-انتهای مسیر-روستای تبادکان(کیلومتر 35)
تبادکان علي افشارنژاد جاده التیمور - جاده ابلق-
تبادکان حاج ميرزاحسن افشار جاده التیمور - جاده ابلق -روستای کنار گوشه (بعد از پاسگاه )
تبادکان اقبالي 2;اقبالي  1 جاده خین عرب.روستای اسماعیل اباد
تبادکان صالحان جاده سد کارده
تبادکان محرم جاده سد کارده روستای کرم آباد
تبادکان دولتي ريحان جاده سنتو-بعدازنیروگاه توس-روستای ریحان
تبادکان ثامن الحجج (ع ) جاده سنتو-روستای کورده
تبادکان پيروزي  1 جاده سنتو-کیلومتر20-روستای بازمرگان
تبادکان حبيب ابن مظاهر جاده سنتو - بعد از پمپ بنزین - روستای فیلیان
تبادکان پژوهشگران 2;پژوهشگران  4;شهيداکبري  شاهراه;پژوهشگران 1 جاده سنتو - جاده فردوسي - روستاي دهشك
تبادکان هاشميه جاده سنتو - روستای ساغروان
تبادکان ابوطالب جاده سنتو - روستای سرو آباد
تبادکان شهيدابوطالب اطهر(زاک )
تبادکان شهيدجان نثار جاده سنتو - روستای سنگ سیاه
تبادکان اخلاص جاده سنتو - روستای عشق آباد امامیه
تبادکان علويه جاده سنتو - روستای کلاته سید علی - کیلومتر 25
تبادکان ناظريه;ناظريه;ناظريه جاده سنتو - روستای ناظریه
تبادکان سمانه;راه  حق;سمانه جاده سنتو - روستاي جواديه - كيلومتر 14
تبادکان شهيد حسن  صدر جاده سنتو - روستاي محمدآباد
تبادکان شهيدممحمدمنتظري 2;شهيدصفائي جاده سنتو - روستاي منزل آباد
تبادکان آئين اسلام جاده سنتو -روستای سلطان اباد
تبادکان حر;پيروزي جاده سنتو -ک 20 بعد از پمپ  ناظریه  روستای بازمرگان
تبادکان شهيدمحمدمنتظري  1;شهيدصفائي جاده سنتو 12 - روستاي منزل آباد
تبادکان عمارياسر;قدس  بلوچ  آباد جاده سنتو جاده روستای بلوچ آباد
تبادکان همت;حسن سيار جاده سنتو روستای پری آباد
تبادکان شهيداسماعيل  پور;شهيدرمضان سيف الهي جاده سنتو روستای دوین
تبادکان شهيدمصطفي گلي جاده سنتو روستای شیرحصار
تبادکان قادريه جاده سنتو روستای قادر آباد
تبادکان شهيدرجب پور جاده سنتو روستای گناباد
تبادکان شفيعيان;شفيعيان جاده سنتو روستاي اظريه
تبادکان شهيدمحمدباقرصدر جاده سنتو کلومتر34
تبادکان نجيبه;زهراحداد;زهراحداد جاده سنتو کیلومتر28 روستای کورده
تبادکان مسعودبراتي جاده سه کارده - تبادکان - روستای خواجه حسین آباد
تبادکان شيخ راغب حرب جاده سه کارده - جاده کلات - فردوسی
تبادکان ابوذر غفاري  1;ابوذرغفاري 2 جاده سیمان-روستای گرجی سفلی-کوچه شهیدغلامی
تبادکان جواديه  1;جواديه  2 جاده سیمان-روستای همت آباد-طالقانی7
تبادکان شهداي  انقلاب  اسلامي 2;مرتضي علي جاده سیمان-شهرک شهیدکاوه-کاوه7
تبادکان شهيدعباسپور2;شهيدعباسپور1;شهيدعباسپور جاده سیمان - بخش تبادکان - روستای سیاسک
تبادکان هدايت;فلاح;فلاح جاده سیمان - روستای برقی
تبادکان آزادي;جنت قصر جاده سیمان - روستای قصر
تبادکان بوستان;بوستان جاده سیمان - روستای همت
تبادکان حضرت خديجه  (س );طوبي جاده سیمان - روستای همت آباد
تبادکان اعتصام2;اعتصام جاده سیمان - شهرک شهید کاوه
تبادکان گراب جاده سیمان - کارخانه پرومیت - روستای شوش
تبادکان بوستان  1;بوستان 2;معين الرضا1;معين الرضا4;معين الرضا2;معين الرضا3 جاده سیمان - همت آباد
تبادکان حضرت  حمزه  (ع );حضرت  حمزه جاده فردوسی- روستای مردار کشان
تبادکان شهيدبراتعلي کاظمي (سعيدآباد) جاده فردوسی-گوارشک-بعدازولی آباد-روستای سعیدآباد
تبادکان شهيدکاظمي  2;شهيدکاظمي  1 جاده فردوسی - روستای اکبر آباد
تبادکان پروين اعتصامي (انداد) جاده فردوسی - روستای انداد
تبادکان اديب;اديب جاده فردوسی - روستای چهار برج - دبیرستان ادیب
تبادکان شهيدعيسي نوراني (حصار) جاده فردوسی - روستای حصار
تبادکان توفيق جاده فردوسی - روستای شاه فیل
تبادکان طيب جاده فردوسی - روستای گرمه
تبادکان شهيدخرسنده زاده (زاک );شهيدخرسنده  زاده جاده فردوسی - کلات - روستای زاک
تبادکان شهيدعلي اصغرخيرالهي جاده فردوسی روستای شاه راه
تبادکان راشد;راشد جاده فردوسی روستای مردارکشان
تبادکان شهيدعصارزاده جاده فردوسی طوس علیا
تبادکان رسول زنده  دل جاده فردوسی کلات روستای حسن آباد
تبادکان شهيدشيرودي;شهيدشيرودي 2;کلاته  برفي جاده فردوسي روستاي كلاته برفي
تبادکان مقداد جاده فردوسي نرسيده به آرامگاه
تبادکان هانيه
تبادکان اتحاد;نويد1 جاده قدیم-شهرک نوید-نوید12
تبادکان شهيدشعباني جاده قدیم - روستای شهید شعبانی
تبادکان رکن کاظم آباد;فاضل جاده قدیم  قوچان   مقابل پاسگاه کاظم اباد
تبادکان مروت;شهيدهادي فروزان جاده قدیم حسین عرب
تبادکان حر عاملي;حر عاملي 2 جاده قدیم قوجان مقابل پارک پردیس روستای کشف رود
تبادکان سوم  خرداد جاده قدیم قوچان
تبادکان مصلي نژاد;آرميتامصلي نژاد
تبادکان شيخ  صدوق  1 جاده قدیم قوچان-توس55-روستای مهدی آباد
تبادکان عباس  آباد جاده قدیم قوچان-جاده شیرحصار-روستای عباس آباد
تبادکان معراج جاده قدیم قوچان-روستای شاهین قلعه
تبادکان نوين  طوس;نوين  طوس جاده قدیم قوچان-سه راه فردوسی-روستای اکبرآباد
تبادکان نوين;نوين جاده قدیم قوچان-سه راه فردوسی-روستای حاجی آباد
تبادکان خيبر جاده قدیم قوچان-نرسیده به سه راه شیرحصار-روستای خان سعادت
تبادکان حکمت  1;حکمت 2;حکمت جاده قدیم قوچان - بلوار ولی عصر - ولی عصر 27
تبادکان ولايت;ولايت;ولايت جاده قدیم قوچان - روستای اسماعیل آباد
تبادکان فاتح;شهيدغلامحسين حقاني  1 جاده قدیم قوچان - روستای فریزی
تبادکان جماران;علم وادب 4;علم وادب 2;جماران;علم وادب 1 جاده قدیم قوچان - سه راه دانش (روبروی شهرک مطهری)
تبادکان جليل افشارنژاد2;جليل افشارنژاد1;راه  دانش جاده قدیم قوچان  -کوی امیر - بلوار ولی عصر - نبش ولی عصر 25
تبادکان ابوريحان بيروني  1;ابوريحان بيروني 2;ابوريحان بيروني جاده قدیم قوچان  بلوار ولی عصر  ولی عصر 27
تبادکان باقريه;باقريه  2 جاده قدیم قوچان  کوی زرگران توس 1 شهید طالبی  طالبی 14
تبادکان بعثت  1;بعثت  2 جاده قدیم قوچان ( بولوار توس ) - شهرک امام علی ( ع )
تبادکان مرحوم حاج محمدفضائلي  1;فضل;محمدفضائلي 2 جاده قدیم قوچان 20متری شهید بصیر
تبادکان سيدرضي  1;سيدرضي 2;سيدرضي;سيدرضي جاده قدیم قوچان سه راه دانش توس75خیابان رسالت
تبادکان حضرت لقمان جاده قدیم قوچان کال زرکش روستای لقمان
تبادکان حديدي پور 1;حديدي پور2 جاده قدیم قوچان کلاته مشهد قلی
تبادکان عسگريه;عسگريه جاده قدیم قوچان کیلومتر 23 روستای عسکریه
تبادکان موحدين;موحدين جاده قدیم قوچانشهرک امام علی امام علی 33
تبادکان سکينه  صفارنجيب جاده قديم قوجان روستاي مهد آباد
تبادکان رسالت;رسالت جاده قديم قوچان
تبادکان شهيدپيش بين;شهيدپيش بين
تبادکان بستان 2;بستان  1;بستان جاده قديم قوچان روستاي زركش
تبادکان شهيدتيموري جاده قديم قوچان روستاي ناظر آباد
تبادکان شهيدبيگلري جاده قوچان - خرابه امین
تبادکان اکبرزاده جاده قوچان - روستای کورده
تبادکان 15 خرداد;15خرداد جاده قوچان - سه راه دانش
تبادکان آيت  الله  نائيني;شهيداحسني جاده کلات- فردوسی
تبادکان بلال  کميزدر جاده کلات-بعدازشهرک صنعتی-روستای جهیزخانه
تبادکان شهيدقدوسي;شهيدقدوسي جاده کلات - بهد از سه کارده - روستای کوشک آباد
تبادکان شهيدشاکريان جاده کلات - روستای خوروسطی
تبادکان والفجر;اسعدي جاده کلات - روستای درابد امام
تبادکان شهيدبيک  زاده;موهبت جاده کلات - روستای ده سرخ
تبادکان تهذيب;تهذيب جاده کلات - روستای رضوان
تبادکان رضوان
تبادکان معرفت جاده کلات - فردوسی - روستای اخنگان
تبادکان شهيديوسف ناصري جاده کلات - فردوسی - روستای باغ فراگرد
تبادکان خرم آباد جاده کلات - فردوسی - روستای خرم آباد
تبادکان حضرت مسلم جاده کلات - فردوسی - روستای گنبدواز
تبادکان لاله  هاي انقلاب جاده کلات - فردوسی - روستای لکلک
تبادکان راهنمايي حضرت رقيه;شهيددولتي (ماريان );ماريان جاده کلات - فردوسی - روستای ماریان
تبادکان شهيد تلگردي جاده کلات - فردوسی کیلومتر 27
تبادکان رضويه;غدير;غدير جاده کلات -جاده سد کارده -روستای معین آباد علیا
تبادکان بلال  حبشي;بلال حبشي جاده کلات  - به طرف سد کارده  روستای معین اباد سفلی
تبادکان هويزه;هويزه جاده کلات جاده سد کارده روستای کلاته عربها
تبادکان حکيم;شهيدنيرومند;شهيدنيرومند جاده کلات سه راهی سد کارده روستای پاز
تبادکان عدالت  1;عدالت 2 جاده کند بیست - روستای حجت آباد
تبادکان حافظ جاده کند بیست - روستای کند بیست
تبادکان حافظ;حافظ
تبادکان 12بهمن 2;12بهمن  1 جاده کند بیست - روستای همت آباد
تبادکان حضرت ابراهيم جاده کنویست روستای سنگ بر
تبادکان غياث آباد جاده کنویست روستای غیاث آباد
تبادکان شهيدمدرس جاده کنویست روستای فیض آباد
تبادکان حامد;حامد جاده کنویست روستای هندل آباد
تبادکان امام  جواد(ع ) جاده کنه بیست روستای خیر آباد
تبادکان مالک  اشتر;مالک  اشتر جاده كلات - جاده سد كارده - روستاي آل
تبادکان حنين جاده كلات - جاده سد كارده - روستاي جنك
تبادکان رحمت;رحمت جاده كلات - جاده سد كارده - روستاي خركت
تبادکان حضرت  نوح  2;حضرت  نوح 1;شفق جاده كلات - روستاي سيج
تبادکان خورعليا2;کامياب خور1 جاده كلات - مشهد
تبادکان شهيد کريمي جاده كلات روستاي اندرخ
تبادکان نشاط;حافظ جاده كلات روستاي گوجگي
تبادکان شهيديغمايي;شهيديغمايي;احرار;احرار جاده كلات كارده روستاي بلغور
تبادکان آويشکي جاده كنه بيست - روستاي اويشكي
تبادکان سپاس;سپاس جاده كنه بيست - روستاي هندل آباد
تبادکان شهيد هادي آزموده (جغنه ) جاده گوارشک
تبادکان شهيدمرتضي مطهري فخرآباد جاده گوارشک-روستای فخرآباد
تبادکان فجرارداک جاده گوارشک - روستای ارداک
تبادکان شهيد ماهري (آبقد);شهيدماهري;شهيدزارعي;عدالت جاده گوارشک - کیلو متر 35 روستای ابقد
تبادکان شهيد مفتح (دوله ) جاده گوارشک.روستای دوله
تبادکان ميعاد جاده مشهد  قوچان روستای پایین ده
تبادکان بهمن جاده ناظریه - بطرف شاندیز - ازجاده سنتو بطرف جاده سوران - روستای ابراهیم آباد ناظریه
تبادکان شهيدرحيم تيموريان امرودک;قائم;قائم (امرودک ) جاده ی گوارشک - کیلو متر 70 روستای امرودک
تبادکان کاظميه;مرحوم حسيني مقدم;کاظميه چهار کیلومتری جاده کلات روستای کاظم اباد
تبادکان سيمانشرق  2;سيمانشرق خواجه ربیع- مشهد
تبادکان قدس خواجه ربیع-بلواربهمن4-بهمن4/24
تبادکان بيت المقدس  1;بيت المقدس;بيت المقدس1;بيت المقدس 2 خواجه ربیع-يوسف زاده27
تبادکان سيمان شرق 2;سيمان شرق 1 خواجه ربیع شهرک سیمان
تبادکان حقيقت پرور2;حقيقت پرور 1 خواجه ربیع شهرک شهید چمران
تبادکان ساره;ساره
تبادکان آيت اله  طالقاني;آيت ا..طالقاني خواجه ربیع شهرک طالقانی
تبادکان ايران زمين  1;ايران زمين 2;ايران زمين خواجه ربیع کوی صاحب الزمان
تبادکان شهيدگمنام;شهيد گمنام خواجه ربيع-شهرك شهيد چمران
تبادکان نيکان;معصومه  ديهيم خواجه ربيع - بهمن 4
تبادکان اميدمادر2;اميدمادر خواجه ربيع - پشت آرامگاه
تبادکان حضرت  زينب;حضرت  زينب (س )
تبادکان مهرمادر;مهرمادر
تبادکان محمدرسول  الله  (ص  );محمدرسول  الله خواجه ربيع - چاهش - كوي آزادگان
تبادکان حجربن  عدي;حجربن  عدي خواجه ربيع - كوي دلشاد
تبادکان نيلوفر;موفقي خواجه ربيع - گلشاد 11
تبادکان آدينه;شهيدمحمدرضاآدينه خواجه ربيع شهرك قدس بهمن 14
تبادکان راحيل  1;حجاب 1;حجاب 2;راحيل 4;راحيل  2;راحيل  3 خواجه ربيه - خ رضوان
تبادکان طرح  پراکنده  شاهد;تعاوني مسکن فرهنگيان تبادکان;امتحانات  متفرقه;دانشجوي  متعهد خدمت;داوطلبان  آزاداستثنايي;معاونت  آموزشي   گروه  آموزشي;منتقل شدگان ومامورين;تعاوني مصرف فرهنگيان تبادکان;رياست;منتقل  شدگان  ومامورين;معاونت  پرورشي;منتقل شدگان ومامورين;گر سه راه کارخانه قند آبکوه-اداره آموزش وپرورش تبادکان
تبادکان فردوسي شهر طوس
تبادکان شهيدترابي شهرتوس-جاده گوارشک-بعدازپل سمت چپ-روستای کمینگران
تبادکان فيضيه;فيضيه شهرک امام علی بلوار توس
تبادکان شريف 1;شريف 2 شهرک قدس قدس 3
تبادکان مرحوم علي اکبرقصاب;شفاء;شفا شهرك شهيد رجائي - بلوار حر 28 - چهارراه مهدي آباد
تبادکان صالحه;فردوسي طوس جنب آرامگاه فردوسی
تبادکان ميثم فردوسی - شوراب
تبادکان نورايمان;تربيت 1;تربيت2;تربيت قرقی علیا
تبادکان شهيدچمران  1;چمران  2;شهيدچمران کارخانه سیمان - روستای فرمد
تبادکان يحيي  بن  زيد کال زرکش
تبادکان معرفت;معرفت کال زرکش - روستای امیر آباد
تبادکان دانش  صيدآباد;دانش کال زرکش - روستای سیه آباد
تبادکان فدک کوی امیر-انتهای ولیعصر9
تبادکان سکينه  بنت الحسين کیلومتر14جاده قدیم قوچان-نرسیده به پاسگاه کاظم آباد-روستای امین آباد
تبادکان مائده کیلومتر20جاده سنتو-روستای خرابه امین
تبادکان عادل کیلومتر23جاده قدیم قوچان-روستای عسگریه
تبادکان فروغ  هدايت;فروغ  هدايت کیلومتر30جاده سنتو-روستای کورده
تبادکان پارسا;پارسا کیلومتر5جاده کلات-روستای خلق آباد
تبادکان فتح المبين گلشهر - انتهای نیزه - روستای نوداریز
تبادکان مقتدري طوسي;پيش  دانشگاهي  مقتدري  طوسي;مقتدري  طوسي گلشهر - خ درمانگاه
تبادکان رفيع  1;رفيع  2 گلشهر - خیابان درمانگاه- خیابان کاشانی - انتهای  12 متری
تبادکان عفت;عفت گلشهر - روح اباد - روح اباد  46 -بعد از مدرسه امام جعفر صادق
تبادکان قدس 2;قدس  1;قدس  نيزه;قدس گلشهر - روستای نیزه
تبادکان هاجر2;هاجر1 گلشهر - روستاي نيزه - ميدان مدرسه
تبادکان پاسداران;عقيله  1;پاسداران  1;عقيله  4;عقيله  3 گلشهر - گلریز  19  - جنب حمام گلشن
تبادکان سبحان;سبحان گلشهر - گلشهر 31
تبادکان سيد الشهداء;کمال تربيت 1 گلشهر - میدان مدرسه
تبادکان شهيدمحمودگنجي فر1;محمودگنجي فر2 گلشهر  روح اباد 40
تبادکان فرزانه  2;فرزانه  1 گلشهر  صاحب الزمان بعد از مجتمع ورزشی گلشهر
تبادکان طليعه;طليعه گلشهر انتهای صاحب الزمان جنب دبیرستان خیامی
تبادکان امام جعفرصادق  1;امام جعفرصادق 2;امام  جعفر صادق  (ع  ) گلشهر روح اباد46
تبادکان ديانت;نور علم گلشهر12 متری کاشانی
تبادکان نبي اکرم;خاتم;خاتم;نبي اکرم (ص ) مسير كنه بيست - روستاي احمدآباد
تبادکان امام  موسي  کاظم;سپهر مشهد- جاده کلات بعد از سد کارده - روستای کارده
تبادکان کوشش;کوشش مشهد- جاده کلات بعد از سد کارده روستای گوش
تبادکان ميرزاکوچک خان;ميرزاکوچک  خان مشهد-التیمور-جاده ابلق-روستای امرغان سفلی
تبادکان پرورش مشهد-انتهای التیمور-جاده ابلق-روستای دزقان کاملی
تبادکان اميد مشهد-انتهای التیمور-جاده ابلق-روستای زین الدین
تبادکان انصاري 2;انصاري 1 مشهد-بلوار توس-توس17-فدک15-جنب آپارتمانهای جامعه
تبادکان حاج  ميرزا حبيب  خراساني;حاج  ميرزاحبيب  خراساني مشهد-بلوار توس-توس41/19-شهرک حجت
تبادکان 22بهمن;شهيدکامياب;شهيدکامياب;شهيدکامياب  1 مشهد-بلوارتوس-توس13-انتهای کوچه
تبادکان شهيدبصير1;شهيدبصير2 مشهد-بلوارتوس-مشهدقلی-توس81
تبادکان کانون آزادگان مشهد-بلوارنوس-بلوارولیعصر-نبش ولیعصر6
تبادکان انصار;انصار2 مشهد-جاده آجربلق-انتهای التیمور-روستای برزش آباد
تبادکان سازندگان;شهيدکاوه مشهد-جاده آرامگاه فردوسی-جاده گوارشک-روستای گوارشک
تبادکان رودکي (نقاب ) مشهد-جاده آرامگاه فردوسی-جاده گوارشک-روستای نقاب
تبادکان شهيدبقراطي;شهيدبقراطي مشهد-جاده التیمور-جاده ابلق-روستای امرغان سفلی
تبادکان ميقات;متقين مشهد-جاده التیمور-روستای شترک
تبادکان هاشمي  نژاد1 مشهد-جاده سنتو-روستای ساغروان
تبادکان انوشيرواني;ام  ابيها مشهد-جاده سیمان-روستای سیاسک
تبادکان شهيداسماعيل زاده مشهد-جاده سیمان-روستای فرخد
تبادکان شهداي انقلاب اسلامي 2;شهداي  انقلاب  اسلامي مشهد-جاده سیمان-روستای قرقی
تبادکان علي بن ابي طالب (ع ) مشهد-جاده سیمان-کیلومتر18-روستای فارمد-فارمد12-دست راست-انتهای کوچه ارم
تبادکان شهيدغلامي 2;شهيدغلامي  1 مشهد-جاده سیمان-همت آباد-خیابان شهیدغلامی
تبادکان شهيدسليمان خاطر(گوارشک );سليمان  خاطر مشهد-جاده فردوسی-جاده درزاب-روستای گوارشک
تبادکان شهيد تاجبخش (گوارشک ) مشهد-جاده فردوسی-جاده گوارشک-روستای گوارشک
تبادکان شهيدعباس کدخدا(امام تقي );شهيدكدخدا مشهد-جاده فردوسی-روستای امام تقی(شاه تقی)
تبادکان امام علي (2);اسلاميه مشهد-جاده قدیم قوچان-بلوارولیعصر-ولیعصر25
تبادکان اخوت  2;اخوت;اخوت مشهد-جاده قدیم قوچان-روستای دوست آباد
تبادکان امامت;امامت مشهد-جاده قدیم قوچان-روستای دوست آباد-دوست آباد27
تبادکان شهيد جعفري مشهد-جاده قدیم قوچان-روستای دوست آباد-دوست اباد27
تبادکان ابرار مشهد-جاده قدیم قوچان-روستای زرکش-روبروی مزارشهدا-کوچه شهیدعلیزاده9
تبادکان جوادالائمه  2;جوادالائمه  1 مشهد-جاده قدیم قوچان-زرکش-روستای اسماعیل آباد
تبادکان شهيدخدادادي پور مشهد-جاده قوچان-سه راه دانش-روستای مشهدقلی(شهرک مطهری)
تبادکان ام  هاني;ام  هاني;ام  هاني مشهد-جاده کلات-بعدازشهرک صنعتی-مقابل سدکارده
تبادکان امام  خميني;امام خميني مشهد-جاده کلات-روستای فرخد
تبادکان بحرالعلوم مشهد-جاده کلات-روستای نوچاه
تبادکان هشت بهشت2;هشت بهشت مشهد-جاده کنه بیست-روستای عباس آباد
تبادکان شهيدصوفي;شهيدصوفي برگ مشهد-جاده گوارشک-روبروی روستای نصرآباد-روستای برگ
تبادکان شهيدجنگي (تلغور);شهيدجنگي مشهد-جاده گوارشک-روستای تلقور
تبادکان شهيدموسي عليزاده نصرآبادگوارشک مشهد-جاده گوارشک-روستای نصرآباد
تبادکان تشيع مشهد-خواجه ربیع-انتهای کوی وحدت-روستای زیرکن
تبادکان نسيبه مشهد-خواجه ربیع-بلواربهمن-انتهای بهمن26
تبادکان صاحب  الزمان;صاحب الزمان (ع ) مشهد-خواجه ربیع-بلواربهمن-بهمن14
تبادکان شهيدين علوي رضوي  1;علوي رضوي 2;شهيدعلوي رضوي مشهد-خواجه ربیع-بهمن44
تبادکان پژوهش;پيام انقلاب مشهد-خواجه ربیع-خیابان شهیدیوسف زاده-بین یوسف زاده22و24
تبادکان برادران  صدر زاده;برادران صدرزاده مشهد-خواجه ربیع-خیابان گلشاد-گلشاد31
تبادکان شرافت;شهيدغفاري 2 مشهد-خواجه ربیع-شهرک قدس-بلواربهمن-بهمن4/29-
تبادکان نجمه;نجمه;نجمه مشهد-خواجه ربیع-کوی گلشاد
تبادکان عقيل مشهد-روستای گونوک- همت آباد-خیابان طالقانی
تبادکان شهيدابوالقاسم زارع زاده مشهد-فدک شمالی(خین عرب)-روستای گزی
تبادکان شهيددرويشي مشهد-کنه بیست-روستای شیرحصار
تبادکان حضرت  زهرا(س ) مشهد-کیلومتر8جاده سیمان-روستای علی آباد
تبادکان شهيد انوشيرواني;شهيدانوشيرواني
تبادکان شهيدعلي اکبراميري مشهد-کیلومتر9جاده کلات-روستای فرخد
تبادکان ياوران  اسلام;ياوران اسلام;احسان  1;احسان  3;احسان  2;احسان  4 مشهد-مقبره خواجه ربیع-شهرک سیمان-یوسف زاده22
تبادکان همت مشهد - انتهای نیزه - روستای عیش آباد
تبادکان امام  رضاع مشهد - بخش تبادکان
تبادکان شهيد فلاحي مشهد - تبادکان
تبادکان سپيده  نمازي مشهد - تبادکان- روستای روح آباد
تبادکان جابربن حيان مشهد - تبادکان - جاده قوچان - نیروگاه توس
تبادکان شهيد مدني (انداد) مشهد - تبادکان - روستای انداد - جاده فردوسی
تبادکان شهيدرضاپناه;مرحوم  عباسعلي  طلوعي;شهيدرضاپناه مشهد - تبادکان - روستای باون آباد
تبادکان علامه  مجلسي;علامه مجلسي مشهد - تبادکان - روستای شرشر
تبادکان شمس مشهد - تبادکان - روستای شمس آباد
تبادکان امام رضا(ع );امام  رضا(ع ) مشهد - تبادکان - روستای شهر آباد
تبادکان اميريه  2;اميريه  1 مشهد - تبادکان - روستای کال زرکش
تبادکان خيامي;عمران مشهد - تبادکان - روستای لنگرک
تبادکان ابن سينا(ميان مرغ );ابن  سينا مشهد - تبادکان - روستای میان مرغ
تبادکان بهشت مشهد - تبادکان - کال زرکش - روستای خین چماقی
تبادکان منجي مشهد - جاده فردوسی - کلات - روستای نوچاه
تبادکان صابر;صابر مشهد - جاده قوچان - كيلومتر 30 -روستای کورده-خيابان صدف
تبادکان حيدري  علوي مشهد - جاده کلات
تبادکان شهيد کامجو1;کامجو2;شهيدکامجو مشهد - جاده کلات - روستای خلق آباد
تبادکان سجاد(ع ) مشهد - جاده کلات - روستای کاظم آباد پنج شنبه
تبادکان شهيدسيدکاظم فتحي مشهد - جاده مشهد قوچان - روستای پائین ده
تبادکان شهيدروند;شهيدروند مشهد - روستای خور علیا
تبادکان شهادت;شهادت مشهد - طوس - جنب آرامگاه فردوسی
تبادکان شهيدسجادي;شهيدابوالفضل  سجادي  1;نور مشهد - کلات خور
تبادکان محموديه  خيامي;محموديه  خيامي مشهد - گلشهر  - انتهای کوه صاحبالزمان
تبادکان سيدالشهدا;مبين 2;مبين  4;مبين 1;سيدالشهدا;مبين 3 مشهد  گلشهر روستای نیزه میدان مدرسه
تبادکان انوار مشهد آرامگاه فردو سی-انتهای خیابان شهید آراسته
تبادکان استادشهريار;استادشهريار;راه  دانش;راه  دانش;استادشهريار;راه  دانش مشهد بلوار توس خ فدك فدك 13
تبادکان جهادگران;جهادگران مشهد تبادکان - دبستان جهادگران
تبادکان امام  هادي (ع ) مشهد جاده خين عرب
تبادکان بهار;شهيدداوودي مشهد جاده خين عرب روستاي بهار
تبادکان راه  نور مشهد جاده سنتو  سه راه فردوسی
تبادکان شهيدپهلوان;شهيدعبدالله  مرادي نسب مشهد جاده سنتو جاده شير حصار روستاي چهچهه
تبادکان علي  بن  ابي  طالب;شهيدحسن زاده مشهد جاده سنتو کیلومتر 20 - روستای رضویه (قلعه سیاه )
تبادکان احمدآبادمقبل مشهد جاده فردوسي احمدآباد مقبل
تبادکان معاد;قائم;نفيسه مشهد جاده قديم قوچان
تبادکان آرمان;آرمان مشهد جاده کلات بعد از سد کارده روستای مارشک
تبادکان درابدولي عطار2;درآبدولي عطار 1;ولي عطار مشهد جاده کلات روستا در ابد امام
تبادکان نداي  انقلاب;نداي انقلاب 2;نداي انقلاب;نداي انقلاب اسلامي مشهد جاده کلات روستای فرحذ
تبادکان شهيدغلامعلي محقق مشهد جاده کلات روستای فرخد
تبادکان سلمان  فارسي مشهد جاده كلات
تبادکان اتحاد;نويد2;نويد مشهد شهرک نوید بلوار توس
تبادکان شهيدقربان  ذوالفقاري;شهيد قربان  ذوالفقاري;شهيد ذوالفقاري مشهد كال زركش
تبادکان مهديه
تبادکان ارشاد مشهد كلات روستاي عوضي
تبادکان آيت اله  کاشاني  1;کاشاني مشهد گلشهر میلان درمانگاه
رضويه سميه شهرک رضوي بلوار امام رضا
رضويه معاونت آموزشي گروه آموزشي;خدمتگزاراداره ;مسئول حراست;اداره رضويه;منتقل شدگان ومامورين;معاونت پرورشي;رياست;رياست;منتقل شدگان ومامورين;منتقل شدگان ومامورين;معاون آموزشي;مسئول آموزش;معلم راهنمارضويه;منتقلين ومامورين رضويه;گروههاي آموزشي;آزمايشگاه مرکزي شهيدآ جاده سرخس-شهرک رضویه-اداره آموزش و پرورش
رضويه آفرينش جاده سرخس-کیلومتر7-شهرک رضویه
رضويه تکتم سالار آباد;قهرماني سالارآباد;شکوفه هاي سالارآباد;امام خميني (ره) جاده سرخس کیلومتر5-روستای سالارآباد
رضويه شهيد مرادي فرددمروباه جاده مشهد - سرخس
رضويه شهيددهقان قلعه پختوک جاده مشهد - سرخس- روستای پختوک
رضويه نبي اکرم بريلي جاده مشهد - سرخس - روستا بریلی
رضويه سوم شعبان حسين آبادگزبند جاده مشهد - سرخس - روستای حسین آباد
رضويه مسلم ابن عقيل جرخشک سفلي جاده مشهد - سرخس - روستاي جرخشك سفلي
رضويه شهيد گلي قرنه;شهيد کلاهدوز جاده مشهد - سرخس - روستاي قرنه
رضويه انديشه جلال آباد;حمزه سيدالشهداجلال آباد;حمزه (ع) جاده مشهد - سرخس - کیلومتر 45
رضويه هدايت مرحوم صدري شورک صبوري جاده مشهد - سرخس كيلومتر 45
رضويه آبتين زرين شماره يک;زکرياي رازي جاده مشهد - فریمان - روستای بازه حوض
رضويه شهداي جيم آباد;آيت اله خامنه اي جاده مشهد - فریمان - روستای جیم آباد
رضويه علوي بيدک جاده مشهد - فریمان - کیلومتر 20 - روستای بیدک
رضويه بيست ودوبهمن کالچغوکي;شهيد کاوه جاده مشهد - فریمان - کیلومتر 30
رضويه شکوفه هاي انقلاب اردلوک جاده مشهد -سرخس -میامی
رضويه شهيدستاري کلاته سيدها جاده مشهد -سرخس کیلومتر 45-روستای کلاته سیدها
رضويه 15شعبان ابراهيم آباد جاده مشهد -میامی
رضويه نيايش چاه خادم جاده مشهد سرخس
رضويه ياسردرخت بيد
رضويه شهيدغلامي قرقروک عليا جاده مشهد سرخس- كيلومتر 45
رضويه سعادت قرقروک سفلي جاده مشهد سرخس-کیلومتر 45
رضويه شهيد بختياري جيزآباد جاده مشهد سرخس - روستای جیز آباد
رضويه آينده سازان دهنه چل جاده مشهد سرخس - روستای دهنه چل
رضويه شهيدحکيم نياالنگ اسدي جاده مشهد سرخس -کیلومتر 10
رضويه پاسداران سليماني جاده مشهد سرخس کیلومتر45
رضويه نبوت گاوبرج;شهيدرجايي جاده مشهد سرخس كيلومتر 60
رضويه همت بابانظر
رضويه عرفان;شهيد ترابي خادم آباد جاده مشهد سرخس ميامي روستاي خادم آباد-دبيرستان شبانه روزي شهيد ترابي
رضويه امام سجاد (ع );ثامن;كار وانديشه شهيدجعفري نژاد;محمدامين (ص );اميرالمومنين جاده مشهد سرس کیلومتر 12
رضويه شهيديعقوبي قشلاق جاده مشهد فريمان - روستاي قشلاق
رضويه شاهدبازه حوض سفلي جاده مشهد فريمان - كيلومتر 25
رضويه فاطميه جيم آباد;فاطميه;گلها;حضرت فاطمه(س)
رضويه 15خردادايستگاه فريمان جاده مشهدفریمان-کیلومتر40-روستای ایستگاه فریمان
رضويه ابن سينا جاده میامی-روستای چنارک
رضويه هجرت چاه محمود
رضويه فجرچاهک;شهيد چمران حاده مشهد سرخس كيلومتر 55
رضويه کانون فرهنگي وتربيتي فجر رضویه-روبروی آموزش وپرورش
رضويه شهيد مطهري شهرک رضويه رضویه-شهرک رضویه-انتهای بلوارمعلم-بعدازآموزش وپرورش
رضويه معادقلعه نو رضویه-کیلومتر60جاده مشهدسرخس-فرعی کیلومتر2جاده کلاته منار
رضويه هنرستان کاردانش آبتين رزين شماره 2 روستای بازه حوض
رضويه زهراي مرضيه;رضوان شهرک رضوي شهرك رضوي - جنب مكتب حضرت معصومه
رضويه کاظميه دستگردان کیلومتر 10 جاده مشهد-سرخس روستای دستگردان
رضويه محمدرسول اله (ص ) کیلومتر 12 جاده مشهد سرخس
رضويه نواب صفوي تپه سلام;چهارده معصوم(ع) کیلومتر 15 جاده مشهد -فریمان - حاشیه جاده
رضويه انديشه وهنر;عترت کیلومتر 15 جاده مشهد فریمان
رضويه الزهرا(س )(1);ام الائمه (س )تپه سلام کیلومتر 18 جاده سنتو - فریمان- روستای تپه سلام
رضويه پژوهش تپه سلام کیلومتر 20 جاده  مشهد  فریمان- روستای تپه سلام
رضويه حجاب جيم آباد کیلومتر 25 جاده مشهد فریمان
رضويه وحدت چلمه سنگ سفلي;شهيد چراغچي کیلومتر 45 جاده مشهد - سرخس
رضويه شهيدزحمتي کیلومتر 45 جاده مشهد سرخس
رضويه ولي عصرنصرآباد;وليعصر(عج) کیلومتر 45 جاده مشهد سرخس- روستای نصرآباد
رضويه دانش حسن آبادآبروان کیلومتر 45 جاده مشهد سرخس -روستای حسن آباد
رضويه شهيدنظرپورتيمورآباد کیلومتر 45جاده مشهد سرخس -کیلومتر 8 جاده تیمور آباد
رضويه شهيدفهميده چنارک;شهيد فهميده کیلومتر 50 جاده مشهد -میامی
رضويه عمارکلاته ميرزاجان;رسالت کلاته ميرزاجان کیلومتر 60 جاده مشهد -سرخس
رضويه يحيي ابن زيد;يحيي ابن زيد کیلومتر 65 جاده مشهد میامی روستای میامی
رضويه شهداي چشمي کیلومتر 70 جاده مشهد سرخس - روستای شورک
رضويه استقلال نصرآباد کیلومتر جاده مشهد-سرخس-روستای نصر آباد
رضويه رافتي يک قرنه کیلومتر110جاده سرخس-فرعی کلاته منار-روستای قرنه
رضويه غديرچلقي کیلومتر12جاده میامی رضویه-روستای چلقی
رضويه خوارزمي کیلومتر15جاده فریمان-روستای تپه سلام
رضويه ارشاد تپه سلام کیلومتر20جاده مشهد فریمان-روستای تپه سلام
رضويه فاطمه زهرا(س ) کیلومتر25جاده سرخس-روستای تنگلشور
رضويه حوريه اعتماديان کیلومتر31جاده مشهدفریمان-روستای کال چوقوکی
رضويه جماران تقي آباد کیلومتر35جاده فریمان-روستای تقی آباد
رضويه شهيدبهشتي سنگ بست کیلومتر35جاده فریمان-روستای سنگ بست
رضويه خاتم الانبياء چلمه سنگ سفلي کیلومتر40جاده سرخس-کیلومتر30جاده فرعی نریمانی
رضويه شفق تپه نادر کیلومتر40جاده سرخس-کیلومتر31جاده فرعی نریمانی-روستای تپه نادر
رضويه شهيدبراتعلي جعفري چلمه سنگ عليا کیلومتر40جاده سرخس-کیلومتر35جاده فرعی نریمانی-روستای چهل من سنگ علیا
رضويه شهيدکاشاني کیلومتر40جاده سرخس-کیلومتر35جاده نریمانی-روستای گیامی
رضويه شهيدعلي جمعه محمدي کیلومتر40جاده سرخس-کیلومتر40جاده فرعی نریمانی-روستای بیاوند
رضويه حضرت زينب (س ) کیلومتر40جاده سرخس-کیلومتر5جاده نریمانی-روستای ابمال
رضويه شهيداميريان ماشوله کیلومتر45 جاده مشهد سرخس
رضويه امام خميني ره کیلومتر45جاده سرخس-روستای نریمانی
رضويه کوثر;هشت بهشت
رضويه محمدامين (ص );شهيد شوشتري کیلومتر45جاده سرخس-کیلومتر15جاده نریمانی-روستای نریمانی
رضويه بهمن کیلومتر56جاده مشهد سرخس-روستای میامی
رضويه شهيدبخشي پستخوري کیلومتر60-جاده سرخس-کیلومتر30فرعی جاده کلاته منار
رضويه شهيدسليماني برجموري کیلومتر60جاده سرخس-روستای برج موری
رضويه کميل کلاته قدم کیلومتر60جاده سرخس-روستای کلاته قدم
رضويه کوه سفيد ايماني کیلومتر60جاده سرخس-روستای کوه سفید
رضويه مکتب اسلام کلاته عبدل کیلومتر60جاده سرخس-فرعی کلاته منار-روستای کلاته عبدل
رضويه بنيادپانزده خردادکلاته حاج علي کیلومتر60جاده سرخس-کیلومتر35جاده فرعی کلاته منار
رضويه شهيدبايسته کیلومتر60جاده مشهدسرخس-فرعی کیلومتر 12جاده کلاته منار
رضويه بعثت شورک ملکي;پيامبراعظم (ص ) کیلومتر70جاده مشهدسرخس-روستای شورک ملکی
رضويه شهيدرحيم پورخادم آباد کیلومتر8جاده رضویه میامی-روستای خادم آباد
رضويه صبح اميدخادم آباد
رضويه شهيدهنرمند كيلومتر 12  جاده قديم مشهد سرخس
رضويه شهيدباهمت قازقان;جوانه ها كيلومتر 12 جاده رضويه - ميامي
رضويه حسين حميدي;فرشتگان;شهيد برونسي كيلومتر 12 جاده رضويه ميامي روستاي قازقان
رضويه منوچهررزاقي قازقان كيلومتر 12 جاده رضويه ميامي سمت چپ
رضويه هفتم تيرچلقي كيلومتر 12 جاده شهرك رضوي ميامي
رضويه شهيداحمدآران بيدگل كيلومتر 15 جاده مشهد فريمان روستاي تپه سلام
رضويه بنت الهدي شهرک رضويه كيلومتر 17 جاده مشهد - سرخس - شهرك رضوي
رضويه شهيدمفتح شهرک رضويه كيلومتر 17 جاده مشهد سرخس - شهرك رضوي
رضويه طاها4;شهيدزينت بخش شهرک رضويه;طاها1;طاها3;طاها2
رضويه رشدايستگاه سلام كيلومتر 17 جاده مشهد فريمان
رضويه امام حسين (ع )ميربنگش كيلومتر 22 جاده رضويه ميامي
رضويه اميرالمومنين (ع )تنگلشور;شهيد هاشمي نژاد كيلومتر 25 جاده مشهد سرخس
رضويه شهيدوجداني كيلومتر 25 جاده مشهد سرخس روستاي تنگل شور
رضويه شهيدشفاهي آبروان كيلومتر 32 جاده مشهد - سرخس - روستاي آبروان
رضويه شهيدنعمتي آبروان كيلومتر 32 جاده مشهد سرخس - روستاي آبروان
رضويه شهيدرضائي گيامي كيلومتر 45 جاده مشهد - سرخس
رضويه اتحادنريماني كيلومتر 45 جاده مشهد سرخس
رضويه انصارنريماني
رضويه بنيادپانزده خردادسليماني
رضويه هاجرنريماني;حضرت زينب(س)
رضويه شهيدباهنر كيلومتر 45 جاده مشهد سرخس - روستاي شورك صبوري
رضويه جهادتقي آباد كيلومتر 45 جاده مشهد فريمان
رضويه توحيد;عفاف كيلومتر جاده رضويه ميامي جنب دبستان شادروان حميدي
رضويه راه آزادي آبمال;شهيد صياد شيرازي مشهد - سرخس كيلومتر 45
رضويه سيزده رجب خارزار مشهد جاده مشهد سرخس
رضويه آزادگان چاهک مشهد جاده مشهد سرخس روستاي چاهك
رضويه شهيد عابدي ميامي مشهد رضویه روستای میامی
رضويه فلق ميامي مشهد رضويه ميامي
رضويه شهيدنظري مشهد سرخس كيلومتر 60
رضويه شهيد عزيزي ناربند مشهد شهرك رضوي جاده ميامي
طرقبه الهه  محمدزاده ابرده
طرقبه ارشاد;ارشاد جاده شاندیز-روستای نورآباد
طرقبه راهنمايي ارض اقدس;ارض  اقدس;ارض اقدس;ارض اقدس جاده شاندیز چاه خاصه
طرقبه حاج  صفرعلي  خادر جاده شانديز - روستاي خادر
طرقبه حضرت  زينب  (س  ) حصار گلستان
طرقبه سلمان  فارسي;سلمان فارسي
طرقبه آزادي;آزادي خ صاحب الزمان
طرقبه مهرطرقبه;مهر
طرقبه شهيد سيد حسن  مدرس;ميرزاجوادآقاتهراني خ معلم
طرقبه شهيد محمدباقرصدر خ معلم - شهرک طلوع
طرقبه رجائي ثاني خراسان -  مشهد - شانديز - جاده شانديز
طرقبه قاسميان خراسان - مشهد -  بخش طرقبه - روستای ارچنگ
طرقبه صديقه  احمدي خراسان - مشهد - بخش طرقبه  -  روستای گلستان
طرقبه امام سجاد ( ع  );پيش دبستاني امام سجاد(ع  ) خراسان - مشهد - طرقبه
طرقبه ده  دي;دهه  فجر خراسان -مشهد -طرقبه -روستای  گلستان
طرقبه شهيد خاني;شهيد خاني خراسان  -  مشهد -   بخش طرقبه -  روستای جاغرق
طرقبه استادمحمدتقي  جعفري روبروی دارایی طرقبه
طرقبه ميربهروزيان روستای ارچنگ
طرقبه محمد حسن آبادي  اردمه روستای اردمه
طرقبه والعصراسلامرود روستای اسلام رود
طرقبه شهيد  حسن  زاده  دهبا ر روستای دهبار
طرقبه شهيد  حسن  زاده  دهبا ر روستای دهبار راهنمایی حسن زاده
طرقبه بعثت  زشک روستای زشک
طرقبه شهيد محمد شهادتي;شهيد محمد شهادتي
طرقبه جبار نصيرزاده روستای عنبران
طرقبه شهيد گلکار روستای کلاته اهن
طرقبه شهيد عطاپور روستای مج
طرقبه شهيد مطهري;شهيد مطهري روستای مغان
طرقبه علامه  طباطبائي
طرقبه سنجي  ارچنگ روستاي ارچنگ - كوچه نياوران -خيابان زارعيان9
طرقبه شهيد دادوند;شهيد پورايران روستاي ازغند
طرقبه معلم شهيد انتظاري روستاي تجر
طرقبه نصرت  براتيان;نصرت براتيان روستاي ويراني
طرقبه شهيد مفتح زشك
طرقبه ميثم سر برج
طرقبه دين و دانش شاندیز
طرقبه شبانه  روزي کاردانش  شهيدباهنر
طرقبه ميرزاي صدررضوي شاندیز- میدان شهدا- بلوار صدر رضوی-صدر رضوي5
طرقبه هشت  بهشت;هشت بهشت شاندیز-بلوارصدر رضوی-صدر رضوی7
طرقبه تنباکوچي شاندیز-روستای ویرانی-انتهای روستا-سمت چپ
طرقبه شهيد محمود شباني  شانديز;شهيدمحمودشباني شانديز شاندیز میدان دوم
طرقبه درخشنده  حديدي  پور;درخشنده  حديدي پور2 شهرک  فرهنگیان  فرهنگ 4
طرقبه پيش  دانشگاهي  الزهرا(س );حضرت  فاطمه  الزهرا(س  ) صاحب الزمان - بخش شاندیز
طرقبه رضا7;رضا7 طرقبه
طرقبه شهيد انوري
طرقبه مهديه طرقبه- جاغرق
طرقبه شهيد حکيم  پور طرقبه- روستای گرخک
طرقبه درخشنده  حديدي پور3;درخشنده  حديدي پور4 طرقبه-شهرک فرهنگیان-فرهنگ5
طرقبه نهضت طرقبه - روستای ابرده
طرقبه 15 خرداد طرقبه - روستای ابرده سفلی
طرقبه ذکريا طرقبه - روستای ذکریا
طرقبه حسين  مهديزاده طرقبه - روستای کرخگ
طرقبه عصمت;عصمت طرقبه - روستاي طرقدر
طرقبه ايمان طرقبه - شاندیز - ابرده
طرقبه پيروزي طرقبه - کلاته ابراهیم آباد
طرقبه شهيد کامياب  سرآسياب طرقبه -سر آسیاب
طرقبه شهداي  ارچنگ طرقبه ارچنگ
طرقبه شهيد فتحي  2;شهيد فتحي  1;شهيد فتحي 1;پيش  دبستاني استقلال طرقبه چاهشک
طرقبه محمدعلي دوايي طرقبه حصارسرخ
طرقبه خواجه  نصير طرقبه خ صاحب الزمان جنب اداره آموزش و پرورش
طرقبه حاج  علي  ولي  نژاد طرقبه طرقبه خیابان شهید طلوع
طرقبه طرقبه;گروههاي  آموزشي;منتقل  شدگان  ومامورين;معاونت  پرورشي;معاونت  مالي  واداري;راهنماي آموزشي;معاونت  آموزشي   گروه  آموزشي;منتقل  شدگان  ومامورين;متفرقه  متوسطه  پسر;رياست;منتقل  شدگان  ومامورين;متفرقه  متوسطه  دختر طرقبه خیابان صاحب الزمان
طرقبه حضرت  معصومه  (س ) طرقبه روستای حصار گلستان
طرقبه پانزده  شعبان طرقبه روستای مایان سفلی
طرقبه جوادالائمه
طرقبه شريف طرقبه کوچه مسجد علیا
طرقبه سپهر دانش  1;سپهر دانش  2;سپهر دانش  4;هاجر;سپهر دانش  3 طرقبه میدان محمدیه
طرقبه تکتم  نغندر;تکتم طرقبه نقندر
طرقبه شهيد سهرابي;آزمايشگاه  مرکزي شانديز کوچه عیدگاه
طرقبه شهيد عباس  قائيني  دهنو کیلومتر 2 جاده شاندیز
طرقبه شهيد حبيب  اله  جنگي مایان علیا
طرقبه جهاد مشهد- جاده شاندیز نرسیده  به ده نو  سمت راست روستای صفی آباد
طرقبه علامه  مجلسي;علامه  مجلسي 2 مشهد- طرقبه - روستای سر آسیاب
طرقبه شهيد آيت  اله  سعيدي مشهد - تبادکان - روستای تبادکان - روستای کنگ
طرقبه هدي;محموداژدرافشار مشهد طرقبه -معلم 23
طرقبه نصر مشهد طرقبه ابرده عليا
طرقبه شهيد چمران مشهد طرقبه حصار گلستان
طرقبه امام جعفر صادق  ( ع  ) مشهد طرقبه خ طرقدر
طرقبه شهيد سيد حسن  مدرس;ميرزاجوادآقاتهراني مشهد طرقبه خ معلم
طرقبه شهيد محمدباقرصدر
طرقبه نوآوران;پويندگان  2;پويندگان  4;پويندگان  3;پويندگان  1
طرقبه رسالت مشهد طرقبه روستاي جاغرق
طرقبه شهيد رجب  پور مشهد طرقبه روستاي مايان وسطي
طرقبه صيفي حصار مشهد ویلاشهر چاشیه جاده طرقبه روبروی پمپ بنزین
طرقبه امام رضا(ع ) ویرانی
طرقبه شمس  نورآباد
طرقبه توحيد ویلا شهر - جنب پمپ بنزین
طرقبه وطن  پسرانه;رضا8 ویلا شهر جنب مبل دقت
طرقبه رضاي 8شماره 2;وطن  دخترانه ویلاشهر
مشهد.ناحيه 1 امت;امت 10 متری 14 معصوم - مدرسه امت
مشهد.ناحيه 1 والفجر;والفجر 100 متری همت  پیچ پنجتن روبروی بوستان بسیج
مشهد.ناحيه 1 شهيدعلي ترابي;شهيد علي  ترابي 5 تن - خیابان سلمان
مشهد.ناحيه 1 عرش;عرش آخر التیمور - خیابان 3
مشهد.ناحيه 1 آقامصطفي خميني;محمدجمال  فريد زاده;آقا مصطفي خميني (ره) آزادی  10
مشهد.ناحيه 1 ام  ابيها;ام ابيها(س) التیمور - ایستگاه اول
مشهد.ناحيه 1 شهيد حسن  جلال  آبادي التیمور -میلان 21
مشهد.ناحيه 1 آسيه;امامت التیمور مروی 18 راهنمایی آسیه
مشهد.ناحيه 1 اويس  قرني;اويس قرني التیمور میلان 12  صاحب الزمان سمت چپ
مشهد.ناحيه 1 صالح;صالح التيمور18- شهيد مروي دبستان امامت
مشهد.ناحيه 1 شهيدعبدالحسين برونسي;شهيد عبدالحسين  برونوسي انتهای التیمور - خیابان 7
مشهد.ناحيه 1 پيام;پيام انتهای التیمور - میلان شعبه نفت - حسین زاده (خیابان 3)
مشهد.ناحيه 1 شهيداسفندياري;شهيداسفندياري انتهای بلوار دوم طبرسی - پشت پاسگاه نیروی انتظامی -شماره 37
مشهد.ناحيه 1 مهندس  مهدي  رحماني  فرد;مهندس  رحماني  فرد انتهای بلوار طبرسی - بعد از آسفالت
مشهد.ناحيه 1 علي ابن ابي طالب;الزهراء انتهای خیابان پنجتن - جنب مخابرات
مشهد.ناحيه 1 شهيد غلامرضا اصغري;شهيدغلامرضااصغري;شهيداصغري انتهای دریای دوم حاشیه خیابان
مشهد.ناحيه 1 امام رضا(ع ) انتهای رسالت جنب کمال
مشهد.ناحيه 1 حجاب;حجاب;حجاب انتهای میثم شمالی - بعد از میدان چهارده معصوم
مشهد.ناحيه 1 نرجس;نرجس انتهای میثم شمالی -میدان چهارده معصوم -پشت دبیرستان نرجس
مشهد.ناحيه 1 حضرت  فاطمه;حضرت  فاطمه انتهاي بلوار اول طبرسي20متري فتاح  -فتاح20
مشهد.ناحيه 1 هدايت;هدايت اول گلشهر- كوي صاحب الزمان
مشهد.ناحيه 1 شهيد مرتضي رحيمي بعد از پنج تن حاشیه صد متری شهید همت
مشهد.ناحيه 1 هنرستان  کاردانش  شهداي  پارسا بعد از میدان رسالت- سمت راست- اولین میلان
مشهد.ناحيه 1 ايمان;ايمان بلوار امت میدان میرزا کوچک خان
مشهد.ناحيه 1 زکيه بلوار خواجه ربیع بعد از میدان امام حسین انتهای 10 متری بلال جنب مجتمع مالک اشتر
مشهد.ناحيه 1 آزرم;پيش  دانشگاهي  آزرم;آزرم بلوار راه آهن
مشهد.ناحيه 1 امام  خميني;امام  خميني بلوار طبرسی - طبرسی 30- انتهای میلان سمت راست÷
مشهد.ناحيه 1 عادل;عادل;عادل;عادل بلوار طبرسی - عباس آباد - دبستان عادل
مشهد.ناحيه 1 عصمت;عصمت;عصمت 1 بلوار طبرسی 13 - دبیرستان دخترانه عصمت
مشهد.ناحيه 1 المهدي;امام  صادق  (ع );شهيد محمود کاوه بلوار طبرسی 20 متری المهدی غربی
مشهد.ناحيه 1 محمد صالحيار;محمد صالحيار;صالحيار بلوار طبرسی 20 متری فتاح میلان دوم بعد از کانال
مشهد.ناحيه 1 کانون  فرهنگي  تربيتي  ادب  و هنر بلوار طبرسی خیابان المهدی غربی
مشهد.ناحيه 1 سيد محمد کسايي;سيد محمد کسايي بلوار طبرسی شمالی - شمالی 15
مشهد.ناحيه 1 بديع بلوار طبرسی شمالی 10
مشهد.ناحيه 1 امام  علي  (ع );امام  علي  (ع ) بلوار طبرسي- خ المهدي غربي
مشهد.ناحيه 1 پيامبر اعظم;پيامبر اعظم
مشهد.ناحيه 1 مهر;مهر بلوار طبرسي دوم نبش طبرسي 12
مشهد.ناحيه 1 بينش  2;هنرستان  کاردانش  امام  جواد (ع );بينش  4;بينش  3;بينش  1 بلوار طبرسي شمالي - طبرسي 15
مشهد.ناحيه 1 پيش  دانشگاهي  شاهدنصرت;نصرت بیست متری بلال -چهار راه اول- سمت راست
مشهد.ناحيه 1 سينا;مرکز پيش  دانشگاهي  هنر سينا;مرکز پيش  دانشگاهي  هنر سينا;ايثار3;ايثار2;ايثار1;ايثار4 بین چهار راه زرینه - و چهارراه عشرت آباد- جنب اداره ناحیه 1
مشهد.ناحيه 1 مهيار;مهيار;مهيار;پيش  دبستاني  مهيار پنج تن - پنج تن 3 (سلمان 8 )
مشهد.ناحيه 1 امام هادي پنج تن شهرك خطيب
مشهد.ناحيه 1 شهيد محمد حسن نظرنژاد پنجم گاز مسلم جنوبی
مشهد.ناحيه 1 مرضيه جاده سیمان - دهرود- میلان سنگ بری - آخر میلان
مشهد.ناحيه 1 شهيد حسيني  محراب جاده سیمان - روستای دهرود- 10 متری سماور سازان
مشهد.ناحيه 1 فدائيان  اسلام;عارف جاده سیمان - روستای سیس آباد
مشهد.ناحيه 1 مجتمع  شهداي  سيس  آباد;سوسن جاده سیمان - روستای سیس آباد - دست راست کوچه شهدا
مشهد.ناحيه 1 مجتمع  شهداي  سيس  آباد جاده سیمان - روستای سیس آباد -دست راست - کوچه شهدا
مشهد.ناحيه 1 شهيدشيخ محمدخياباني;شهيد محمد خياباني جاده سیمان -روستای دهرود
مشهد.ناحيه 1 شهيد احمد مديري;شهيدمديري جاده سیمان دهرود - میلان شهید احمد مدیری
مشهد.ناحيه 1 حضرت  امام  محمد باقر (ع ) جاده سيمان - روستاي دهرود - ميلان سماورسازان
مشهد.ناحيه 1 شهيدمرادي جاده سيمان - نرسيده به ميدان بار - رسالت 47
مشهد.ناحيه 1 داوطلبين متفرقه;راهنماي  آموزشي;علامه  طباطبائي;رياست;معاونت  پرورشي;منتقل شدگان ومامورين;مرکزمشاوره  وروانشناختي ناحيه  يک;معاونت  مالي  واداري;منتقل  شدگان  ومامورين;منتقل شدگان ومامورين;داوطلبين متفرقه;معاونت  آموزشي   گروه  آموزشي;منتقل شدگان ومامورين چهار راه زرینه - جنب آزادی 10
مشهد.ناحيه 1 ايثارگران شهيدکاوه;شهيدکاوه;شهيدکاوه;شهيدکاوه  3;هنرستان کاردانش ايثارگران شهيدکاو;شهيدکاوه چهار راه زرينه - آزادي 10
مشهد.ناحيه 1 مهديه  2;گلشن  آزادي;مهديه  4;مهديه  1;مهديه  3 چهار راه شهدا- کوچه شهید خوراکیان
مشهد.ناحيه 1 هنرستان کارودانش جليل نصيرزاده چهار راه شهید هاشمی نژاد(عشرت آباد) - جنب اداره ناحیه 1
مشهد.ناحيه 1 شاهدشيخ  انصاري;پيش  دانشگاهي  شاهد شيخ  انصاري چهاراه عشرت آباد -حجت 4
مشهد.ناحيه 1 وحيد;آسيه قريشي چهارراه شهدا - کوچه هتا الغدیر - کوچه شهید رازفر
مشهد.ناحيه 1 شهيدمسعوداختري;شهيد مسعود اختري;شهيداختري;پيش  دبستاني  شهيد اختري چهارراه مقدم طبرسی ابتدای خیابان دریا دل
مشهد.ناحيه 1 شهيد سيد يحيي  بحراني;شهيدسيديحيي بحراني چهارم گاز - چهاراه سوم- حسني 6
مشهد.ناحيه 1 صابري خ آزادی کوچه بینادل
مشهد.ناحيه 1 کاردانش  محموديه  1 خيامي;محموديه  1خيامي خ پنج تن خيابان سلمان ميدان اول سمت چپ
مشهد.ناحيه 1 پيش دانشگاهي شهيدتدين;پيش  دانشگاهي  تدين  (بزرگسالان  );تدين;تدين;شهيد تدين;شهيدتدين;مائده;مائده خ رسالت -رسالت 8
مشهد.ناحيه 1 لقمان  حکيم;لقمان حکيم خ وحيد شمالي ( دريا)- نرسيده به فلكه
مشهد.ناحيه 1 عدالت;شهيد علي  اکبر باغبان خراسان رضوی- مشهد- خیابان گاز - بیست متری المهدی
مشهد.ناحيه 1 مهدي  خدابنده خواجه ربیع - 10 متری بلال به طرف دروی
مشهد.ناحيه 1 نسيبه;پيش  دبستاني  نسيبه خواجه ربیع - 20 متری بلال - 10 متری عطار
مشهد.ناحيه 1 اميرکبير;اميرکبير خواجه ربیع 37
مشهد.ناحيه 1 شهيدهاشمي نژاد;شهيد هاشمي  نژاد خواجه ربيع 37
مشهد.ناحيه 1 هنرستان  حرفه  اي  دور انديش خواجه ربيع 39
مشهد.ناحيه 1 لاله  هاي  انقلاب;سوسن خواجه ربيع 45
مشهد.ناحيه 1 تربيت خیابان آزادی - آزادی 27 - کوچه شهید جواهریان
مشهد.ناحيه 1 شهيدکامياب;شهيد کامياب;پيش  دبستاني  شهيد کامياب خیابان خواجه ربیع 37
مشهد.ناحيه 1 طيب;طيب;پيش  دبستاني  طيب;پيش  دبستاني  طيب خیابان رسالت - المهدی  19
مشهد.ناحيه 1 شهيد منظور المهدي;شهيدمنظورالمهدي;منظورالمهدي;پيش  دبستاني  شهيد منظورالمهدي خیابان رسالت - رسالت 55 -کوچه شهید قرنی - قرنی 16 -کوچه شهید فکور
مشهد.ناحيه 1 حضرت معصومه;حضرت  حوا خیابان گاز  گاز پنجم مسلم جنوبی
مشهد.ناحيه 1 شهداي  محراب خیابان گاز مسلم5
مشهد.ناحيه 1 فهيمه;فهيمه;فهيمه خيابان  پنجتن  آخر دهخدا
مشهد.ناحيه 1 بلال  حبشي;بلال حبشي;پيش  دبستاني  بلال  حبشي;پيش  دبستاني  بلال  حبشي خيابان خواجه ربيع-انتهاي 10متري بلال
مشهد.ناحيه 1 حکيم  ابوالقاسم  فردوسي;حکيم  ابوالقاسم  فردوسي خيابان رسالت خ قائم پشت پارك
مشهد.ناحيه 1 ارشاد خيابان گاز-معلم-معلم10-چهارراه اول
مشهد.ناحيه 1 احمد سزاوار رحمت;احمدسزاواررحمت;سزاواررحمت دریادل -کوچه حمام باغ -کوچه سزاوار
مشهد.ناحيه 1 عذرارحماني فرد;عذرارحماني فرد;عذرارحماني فر دریای 2  دبستان عذرا رحمانی فرد
مشهد.ناحيه 1 شهيدآقامصطفي خميني;حاج  تقي  آقا بزرگ;نهضت  سوادآموزي دريا دل- نبش نوغان
مشهد.ناحيه 1 عفيفه رسالت - پشت میدان بار نوغان - انتهای خیابان عامری
مشهد.ناحيه 1 شهيد حبيب  الله  قاسمي;پيش  دبستاني  شهيد قاسمي رسالت 20 دبستان حبیب الله قاسمی
مشهد.ناحيه 1 صداقت رستلت 20 (طلاب) راهنمایی صداقت
مشهد.ناحيه 1 شهيد حسين  لکزائي;شهيدلكزايي شيخ صدوق 15 بعد از فضاي سبز
مشهد.ناحيه 1 سيزده  آبان صد متري فجر - ميلان كشاورزي  كوچه مزرعه گل ابريشم
مشهد.ناحيه 1 حليمه;حليمه;پيش  دبستاني  حليمه طالقانی پشت سیلو گندم - ابوذر 19
مشهد.ناحيه 1 عطيه;عطيه طبرسی 12
مشهد.ناحيه 1 صفورا;صفورا طبرسی17 - چهارده معصوم - نرسیده به فلکه
مشهد.ناحيه 1 هنرستان کاردانش آل طه طبرسي شمالي نبش طبرسي شمالي 10
مشهد.ناحيه 1 آهنچي;حاج  عباس  آهنچي طلاب -پیچ دوم تلگرد -عارف جنب 100 متری
مشهد.ناحيه 1 شهيد رجبعلي  تختي;شهيدرجبعلي تختي;شهيدتختي;رجبعلي  تختي کوی پنج تن  پنج تن  29  سلمان 4
مشهد.ناحيه 1 شهيد مرتضي  مطهري;شهيدمرتضي مطهري گاز شرقی جنب استادیوم قدس راهنمایی مطهری
مشهد.ناحيه 1 مهديه;مهديه گاز شرقي - انتهاي ميلان مخابرات
مشهد.ناحيه 1 هنرستان کاردانش حاج کريم رحيم زاده گلشهر بین صاحب الزمان  (عج) و مهر آباد
مشهد.ناحيه 1 شهيد شيخ محمد خياباني مشهد-روستای سیس آباد-ابتدای سماورسازان
مشهد.ناحيه 1 ابوذر;مرتضوي مشهد - بخش مرکزی
مشهد.ناحيه 1 نور;نور;نور مشهد - کوی صاحب الزمان
مشهد.ناحيه 1 رسالت مشهد -روبروي داروخانه دكتر ذاكريان-راهنمايي رسالت
مشهد.ناحيه 1 حضرت  خديجه  (س );شهيد خالق نيا 1;شهيد خالق نيا2;شهيد خالق نيا3;شهيد خالق نيا  4 مشهد پنجتن 29
مشهد.ناحيه 1 بهمن;بهمن;پيش  دبستاني  بهمن;پيش  دبستاني  بهمن مشهد پیچ دوم تلگرد روی بیمارستان خیریه 22 بهمن
مشهد.ناحيه 1 گيوه  چي;گيوه  چي مشهد خ رسالت انتهاي چهارده معصوم
مشهد.ناحيه 1 مسلم ابن عقيل;مسلم ابن عقيل مشهد خ گاز انتهاي گاز 6
مشهد.ناحيه 1 طوبي مشهد رسالت 68 ميلان داروخانه دكتر معيني
مشهد.ناحيه 1 شهيد صديقي;شهيد هروي  نژاد مشهد طبرسي شمالي چهار راه اول سمت چ
مشهد.ناحيه 1 شهيدمسعودرحيم زاده;شهيدمسعودرحيم زاده مشهد کوی صاحب الزمان گلشهر جنب شهرک ثامن
مشهد.ناحيه 1 شهيد محمد رضايي مشهد گاز هفتم مسلم 15
مشهد.ناحيه 1 نرجس;نرجس;نرجس 1 میثم شمال - چهارده معصوم
مشهد.ناحيه 1 چهارده  معصوم (ع );چهارده  معصوم  (ع  ) میثم شمالی - چهارده معصوم
مشهد.ناحيه 1 تکتم;شهيد کلاهدوز;شهيدكلاهدوز میثم شمالی - میثم 3
مشهد.ناحيه 1 شهيد رجائي;شهيدرجائي ميثم شمالي 10 سمت چپ - كوچه بن بست اول
مشهد.ناحيه 1 طبرسي;شکوفا4;شکوفا3;شکوفا1;شکوفا2 نبش 6  گاز
مشهد.ناحيه 2 22 بهمن (د);22 بهمن (پ );22بهمن;22بهمن 22 بهمن  26
مشهد.ناحيه 2 شهيدجواهري (د);شهيدجواهري (د)(2) امام خمینی  امام خمینی 76 چهارراه سوم
مشهد.ناحيه 2 فرهنگ سروش امام خمینی 76 - بین چهارراه سوم و چهارم
مشهد.ناحيه 2 دوازده  بهمن (د);12بهمن (پ );آمادگي 12بهمن (د) انتهای نخرسی  کوی اقا مصطفی خمینی 20متری دوم
مشهد.ناحيه 2 شرف (د)(1) انتهای نخریسی - نبش احد 10
مشهد.ناحيه 2 شهيدقلي زاده  (پ );شهيدقلي  زاده  (پ  )(2);آمادگي  قلي  زاده  (1) ب 22 بهمن داخل محمد اباد مقابل مسجد صاحب الزمان
مشهد.ناحيه 2 رضويه  (د);امام علي ابن ابيطالب (ع )(پ ) بلوار 22 بهمن - 22بهمن 16 - روبروي فرهنگ سراي غدير
مشهد.ناحيه 2 شهيدسيدمحمدجهان آرا(پ );شهيدجهان آراء(د);آمادگي جهان آرا بلوار 22 بهمن - شهرک شهید بهشتی
مشهد.ناحيه 2 حضرت فاطمه  زهرا(س )(د) بلوار 22 بهمن 16
مشهد.ناحيه 2 کوث__ر;کوثر بلوار 22 بهمن 22 بهمن 26 جنب میهمان سرای هوا نیروز
مشهد.ناحيه 2 نفيسه  (د)(2);نفيسه  (د)(2) بلوار 22 بهمن انتهای محمد اباد حاشیه 100متری
مشهد.ناحيه 2 شهيدکامياب (پ );شهيدکامياب (د) بلوار 22بهمن- خ 22 بهمن 23- دبستان دخترانه و پسرانه شهيد كامياب
مشهد.ناحيه 2 افضل زاده  نائيني (1);افضل زاده  نائيني (2) بلوار امام  خمینی نبش امام خمینی 54
مشهد.ناحيه 2 تکتم (د) بلوار جمهوری اسلامی - خیابان رام - پشت اداره آگاهی
مشهد.ناحيه 2 کوکب رنجبر(د);آسيه  (2) بلوار رستمی رستمی 2 بعد از پارک
مشهد.ناحيه 2 شهيدهاشمي نژاد2 بلوار شهید رستمی رستمی 16
مشهد.ناحيه 2 شهيدرستمي بلوار شهید شیرودی شیرودی 26
مشهد.ناحيه 2 محمدتقي متقيان (پ );محمدتقي  متقيان  (پ  )(2) بلوار شهيد رستمي اواسط رستمي 12
مشهد.ناحيه 2 سميه  (د);آمادگي  سميه  (د)(1) بلوار شیرودی 2
مشهد.ناحيه 2 عبدالحميدزين اوقلي (د) بلوار نخریسی - خ چمن - چمن 28
مشهد.ناحيه 2 شهيدخليل طهماسبي (د) پروین اعتصامی 33 بعد از چهارراه اول
مشهد.ناحيه 2 سيدي (پ );سيدي (د);سيدي جاده خلج خلج 5 جنب پارک
مشهد.ناحيه 2 فرهنگ (پ );ادب (د);ادب;فرهنگ چ بیسیم جهاد 5
مشهد.ناحيه 2 شرف (د) خ 17 شهریور - کوچه تنباکوچی- دبستان شرف
مشهد.ناحيه 2 انيس  خوش  قدم (د)(2);شهيدانيس خوشقدم (د) خ 17 شهریور عنصری شرقی نسترن 10
مشهد.ناحيه 2 فرهنگ;فرهنگ خ 17 شهريور بين 17 شهريور 4و6 بن بست ساحل
مشهد.ناحيه 2 17 شهريور(د);پيش دانشگاهي 17شهريور(د)1 خ 17شهریور خ عنصری عنصری 13
مشهد.ناحيه 2 شهيدباهنر(د) خ آزادي كوچه مخابرات
مشهد.ناحيه 2 پيام غدير خ امام خميني 16 كوچه حمام ورزنده
مشهد.ناحيه 2 پژوهشسراي وآزمايشگاه  مرکزي رازي (1;پژوهشسراي رازي (2) خ امام رضا - چهارراه دانش - دانش غربی 7
مشهد.ناحيه 2 نمونه  دولتي ابرار(پ ) خ امام رضا - کوچه مسجد رانندگان - راهنمایی نمونه دولتی ابرار
مشهد.ناحيه 2 شهيدتدين (پ );شهيدتدين  (پ )(2) خ امام رضا 61 پلاك 33
مشهد.ناحيه 2 کارودانش  ديانت (د) خ امام رضا انتهای امام رضا 66
مشهد.ناحيه 2 بيهقي  (د)(2);بيهقي (د)(1);آمادگي  بيهقي  (1) خ امام رضا خ عنصري مقابل عنصري 15
مشهد.ناحيه 2 محموديه  شماره  6;محموديه  شماره  6 خ بهار کوچه سلام دبیرستان محمودیه خیامی6
مشهد.ناحيه 2 نمونه  دولتي فرزانگان (د) خ بهار کوی شهید کامیاب راهنمایی شهد سالارزاده
مشهد.ناحيه 2 سعدي  (پ  )(2);سعدي (پ ) خ پروین اعتصامی خیابان رزم پشت اداره آگاهی
مشهد.ناحيه 2 علامه  طباطبائي (د);علامه  طباطبائي (د2) خ تهران - فلکه برق - بهار 5 - کوچه سلام
مشهد.ناحيه 2 صادقي نژاد(د) خ خاكي كوچه آيت الله خامنه اي
مشهد.ناحيه 2 عمار(پ );عمار(پ  )(2);آمادگي عمار(پ )(1) خ شیرودی 2
مشهد.ناحيه 2 نسيبه  (د) خ شیرودی شیرودی24
مشهد.ناحيه 2 7 تير(د) خ عدل خمینی عدل خمینی80 چهارراه4
مشهد.ناحيه 2 انقلاب اسلامي  (د)(2);انقلاب اسلامي (د) خ عدل خميني 78 بعد از چهار راه دوم سمت چپ
مشهد.ناحيه 2 شهيدثابت بيگيان (پ );ثابت  بيگ يان خ فداییان اسلام نبش فداییان 17
مشهد.ناحيه 2 باقريه  (پ  )(2);باقريه  (پ ) خ فدائیان اسلام 10 کوچه 5
مشهد.ناحيه 2 غلامحيدربهادرزاده  (پ );بهادرزاده;غلامحيدر بهادرزاده  (پ )(2) خ نخرسی پروین اعتصامی 8 بعداز چهاراه 2
مشهد.ناحيه 2 هماي  (د)(2);هماي  (د) خ نخرسی جنب مخابرات فداییان اسلام خ هدایت
مشهد.ناحيه 2 زين اوقلي (د);زين اوغلي (د)(2) خ نخرسی چمن 30
مشهد.ناحيه 2 وليعصر(عج ) خ نخرسی خ چمن 15
مشهد.ناحيه 2 اميدانقلاب خ نخرسی خ چمن 35
مشهد.ناحيه 2 شهيدعلي اکبردهنوي (پ );شهيددهنوي  (پ )(2) خ نخرسی خ هدایت خ شهید سالم
مشهد.ناحيه 2 دارالقرآن (د)(1) خ نخرسی فدایان اسلام 14پ 3
مشهد.ناحيه 2 کاردانش اشرف زين اوقلي (د)(1) خ نخريسي خ چمن بين چمن 28و30
مشهد.ناحيه 2 قدس  (د)(2);قدس (د);آمادگي قدس (1);آمادگي قدس (2) خ نخريسي خ چمن مقابل چمن 19
مشهد.ناحيه 2 امام (پ ) خ هفده شهریور- کوچه تنباکوچی
مشهد.ناحيه 2 شهيد فغفورمغربي  (پ )(2);شهيدفغفورمغربي (پ )(1);آمادگي فغفورمغربي خیابان 17 شهریور شهریور 4 کوچه شهید اسفندیاری
مشهد.ناحيه 2 شهيدعلي خوش نيت (پ );شهيدعلي  خوش  نيت  (پ )(2) خیابان امام رضا-امام رضا74
مشهد.ناحيه 2 شهيدعلي خبيري (پ );خيبر(د) خیابان امام رضا - امام رضای 66 انتهای امام رضای 66
مشهد.ناحيه 2 کاردانش شهيدباهنر(پ )(1) خیابان امام رضا  امام رضای 9
مشهد.ناحيه 2 عدالت (پ );عدالت  (پ )(2);آمادگي  عدالت (2) خیابان امام رضا امام رضای 67 بعد از چهارراه اول
مشهد.ناحيه 2 محمدقزويني (پ );بزرگسالان فاتح  (پ ) خیابان امام رضا امام رضای 74
مشهد.ناحيه 2 بزرگسالان حوا(د);17شهريور(د) خیابان امام رضا عنصری غربی 19
مشهد.ناحيه 2 ميرزاکوچک خان (پ );ميرزاکوچک خان (پ 2) خیابان تهران خیابان دانش غربی پلاک 180
مشهد.ناحيه 2 توحيد(پ )(2);توحيد(پ ) خیابان جمهوری اسلامی بین بزرگمهر حقیقی
مشهد.ناحيه 2 گوهرشاد(د);گوهرشاد خیابان خسروی نو کوچه ایت ا... خامنه ای
مشهد.ناحيه 2 مريم  (د);مريم;مريم خیابان شبرازی شیرازی 10 کوچه شهید علامه بند حسینی
مشهد.ناحيه 2 بعثت  (د);بعثت خیابان نخریسی فدائیان اسلام  25
مشهد.ناحيه 2 مولوي (پ );کوثر(د);آمادگي مولوي (پ ) خيابان امام رضا امام رضاي 42 چهلرراه چهارم
مشهد.ناحيه 2 شهيدجواداسداله  زاده  (پ );شهيدجواداسداله  زاده  (پ )(2) خيابان بهار - كوچه سلام
مشهد.ناحيه 2 کيمياقلم (د);نونهالان (د) خيابان بهار بستان 11 دبستان نونهالان
مشهد.ناحيه 2 شهيدرجايي (1);شهيدرجايي (2) سیدی  انتهای شهرک انقلاب بین شهرک ابوزر
مشهد.ناحيه 2 امامت (پ )(1);امامت (پ );آمادگي امامت;آمادگي  امامت  (1) سیدی المهدی قائم 10
مشهد.ناحيه 2 طليعه  نور;طليعه  نور سیدی انتهای بلوار صبا بلوک 7 25 متری دوم جنب مدرسه شهید رجائی
مشهد.ناحيه 2 پژوهندگان (2);پژوهندگان (1) سیدی انتهای قائم 36
مشهد.ناحيه 2 شهرارا(د)(2);شهرآرا(د) سیدی انتهای قائم 40
مشهد.ناحيه 2 نجمه  صدري (1);نجمه  صدري (2) سیدی بلوار صبا صبای 23
مشهد.ناحيه 2 شهيدسيدعلي اندرزگو(پ );شهيداندرزگو(پ  )(2) سیدی بلوار صبا مقابل صبای5
مشهد.ناحيه 2 شهيدعلي اصغراسدي (پ );شهيداسدي  (پ  )(2) سیدی خ قائم 36
مشهد.ناحيه 2 همت;همت;دبستان  شماره  3همت (د)(1);همت 3 سیدی شهرک بهارستان بلوک10 میلان 3
مشهد.ناحيه 2 سيدمحمدکاظم هوشنگي (د)(1) سیدی شهرک ثامن 1
مشهد.ناحيه 2 شهيدنوروزعلي بماني (پ )(2);شهيدنوروزعلي بماني (پ )(1);آمادگي نوروزعلي بماني;شهيدنوروزبماني سیدی قائم 36
مشهد.ناحيه 2 نرجس (د) سیدی قائم 42 داخل فضای سبز شهرداری
مشهد.ناحيه 2 الهام (د);الهام  (د)(2 );الهام;الهام سیدی قلئم 36
مشهد.ناحيه 2 شهيدآقامصطفي خميني (پ );شهيداقامصطفي  خميني  (پ )(2);شهيدآقامصطفي خميني سیدی هاشمیه بلوار صبا جنب دبیرستان  کاردانش کاوه
مشهد.ناحيه 2 نوبنياد بهارستان;بهارستان (پ )(2);آمادگي  بهارستان (2);آمادگي  بهارستان سيدي ابتداي شهرك بهارستان سعد 24
مشهد.ناحيه 2 فضه  (د);فضه  (د)(2) سيدي المهدي قائم 12
مشهد.ناحيه 2 شهيدولي ا...چراغچي (پ );زينبيه  (د) سيدي المهدي قائم 21
مشهد.ناحيه 2 دليري (1);دليري (2) سيدي بلوار صبا جنب كار و دانش كاوه
مشهد.ناحيه 2 شهداءمکه  معظمه  (د) شهرک ابوذر - غفاری6
مشهد.ناحيه 2 حضرت معصومه  (ع )(د);نجمه  (د) شهرک ابوذر بین غفاری 6و8
مشهد.ناحيه 2 حر(پ );شهيدحسن آزادي (پ ) شهرک ابوذر مدرسه ازادی ایستگاه سوم
مشهد.ناحيه 2 شهيدغلامرضاعباسي (د);آمادگي  عباسي  (1)(د) شهرک انقلاب سحر8 جنب منبع اب
مشهد.ناحيه 2 شهيدغلامرضاعباسي (پ );شهيدغلامرضاعباسي (پ  )(2);عباسي (1) شهرک انقلاب م منبع اب جنب دخترانه عباسی
مشهد.ناحيه 2 دليري  (د)(1);شهيده  حائري (د)(2) شهرک بهارستان سحر20
مشهد.ناحيه 2 امام  رضا(ع ) شهرک سیدی-بلوارصبا-نبش صبا54
مشهد.ناحيه 2 حليمه  (د);حليمه  (د)(2);حليمه 2;حليمه  1 شهرک سیدی 20متری شهید بهشتی 10مطهری
مشهد.ناحيه 2 کاردانش شهيدمحمودکاوه  (پ )(1) شهرک سیدی انتهای 10متری نواب صفوی
مشهد.ناحيه 2 مستانه  رحماني فرد(1) شهرک صاحبالزمان صبای 25
مشهد.ناحيه 2 استقلال;استقلال شهرک طرق- حاشیه 45متری ولیعصر - مقابل مدرسه میراب طرقی
مشهد.ناحيه 2 شهيدمحمدميراب طرقي (د);شهيدمحمدميراب طرق (پ ) شهرک طرق اخ ولیعصر
مشهد.ناحيه 2 عطاملک جويني (پ ) شهرک طرق استگاه اخر اتوبوس جنب مسجد امام حسین (ع)
مشهد.ناحيه 2 شيخ بهائي (د);شيخ  بهائي  (د)(2) شهرک طرق ایستگاه سردخانه خ شهید رشیدیان
مشهد.ناحيه 2 حکمت;حکمت;آمادگي توحيد(1);آمادگي  توحيد(2) شهرک طرق خ شهید رشیدیان
مشهد.ناحيه 2 آيت ا...سيدمحمدباقرحکيم;آيت ا...سيدمحمدباقرحکيم شهرک طرق خیابان ولیعصر چهارراه داروخانه
مشهد.ناحيه 2 شاکر(د)(1);شاکر شهرک عسکریه انتهای بلوار فرودگاه احسان 20
مشهد.ناحيه 2 شهيدرضارحماني پور(د);شهيدرحماني پور(پ );آمادگي  رحماني  پور(پ );آمادگي  رحماني  پور(د) شهرک عسگریه جنب احسان18
مشهد.ناحيه 2 کاردانش  دکترمولوي صبا 52 هنرستان مولوی
مشهد.ناحيه 2 مائده  (د)(2);مائده  (د) ضد شرقی میلان 8 فارابی شمالی نبش فارابی 21
مشهد.ناحيه 2 شهداي  طرق (پ )(1);شهداي  طرق 2 طرق انتهای خیابان صاحب الزمان
مشهد.ناحيه 2 والفجر(د)(2);والفجر(د);آمادگي والفجر(1) طرق خ صاحب الزمان پل صفاعلی
مشهد.ناحيه 2 برادران شهيدسلامي (پ );والعصر(د);آمادگي شهيدسلامي;آمادگي  والعصر طرق خ ولي عصر
مشهد.ناحيه 2 تقوا(د);تقوا(د)(2) طرق خیابان ولیعصر
مشهد.ناحيه 2 حضرت مهدي(عج) فلکه 17 شهریور بلوار شیرودی شیرودی 2 کوچه شهید امیر ابادی
مشهد.ناحيه 2 محمدجوادفکرت (د) فلکه 17 شهریور خیابان شهید صدوقی چهلنو 6 چهارراه دوم سمت راست
مشهد.ناحيه 2 مکرم (پ );آمادگي  مکرم  (2) فلکه17 شهریور ضلع جنوبی بازار رضا
مشهد.ناحيه 2 بهارآزادي (د) کوی پلیس بلوار جمهوری اسلامی بزرگمهر 10
مشهد.ناحيه 2 جوارصنعت برق شهيدچمران (پ ) کوی سیدی  ابتدای جاده خلج
مشهد.ناحيه 2 خيام (پ ) کوی هاشمی  کوچه استخر سازگار
مشهد.ناحيه 2 ايثار;ايثار گنبد سبز كوچه فروغ
مشهد.ناحيه 2 امام علي النقي (ع) مشهد-سیدی-بلوارصبا-صبا81-جنب پمپ بنزین
مشهد.ناحيه 2 سالن ورزشي قائم المهدي(عج) مشهد-سیدی-خیابان قایم-بین قایم 28و30-سالن ورزشی
مشهد.ناحيه 2 فردوسي;شاهدفردوسي (پ ) مشهد - خیابان امام رضا - چهار راه دانش - دانش غربی
مشهد.ناحيه 2 شهيدنادرسالارزاده  (پ ) مشهد خ امام رضا چهارراه دانش دانش غربی 7
مشهد.ناحيه 2 المهدي (پ );المهدي (د)(2);المهدي  (پ )(2);المهدي (د);المهدي;المهدي;آمادگي  المهدي (1)(د);آمادگي  المهدي  (2)(د) مشهد سيدي قائم 12
مشهد.ناحيه 2 پيش  دانشگاهي  شاهدفاطميه;شاهدفاطميه  (د) میدان 10دی - رازی شرقی خ مهران
مشهد.ناحيه 2 عفاف میدان 17 شهریورچهاراه شیرودی خ ولایت کوی یزدیها
مشهد.ناحيه 2 بهرام ندافي (د);شهيدبهرام ندافي (پ ) میدان17شهریور خ چهنو چهنو29
مشهد.ناحيه 2 شهيدمهدي  دهستاني (پ  )(2);شهيدمهدي دهستاني (پ );آمادگي دهستاني (پ )(2) نخرسی خ صدر 36
مشهد.ناحيه 3 مالک اشتر 2;مالک  اشتر;پيش دانشگاهي مالک اشتر ابوذر غفاري 7
مشهد.ناحيه 3 شاهد 11 ابوذرغفاری32
مشهد.ناحيه 3 شکوفه  2;شکوفه  1 احمد اباد - ابوذر 27 - پلاک 119
مشهد.ناحيه 3 شهيد منوچهر رزاقي 2;شهيد منوچهر رزاقي  1;شهيدمنوچهررزاقي;شهيدمنوچهررزاقي احمد آباد - اول بخارائی
مشهد.ناحيه 3 فرزانگان 3 احمداباد انتهای خ پرستار
مشهد.ناحيه 3 شهيد محمد سالياني;شهيد محمدسالياني احمدآباد خ پاستور18
مشهد.ناحيه 3 آيت الله  مدني;شهيدآيت الله  مدني آخر كوي دكترا - روبروي خيابان پاستور - پشت فضاي سبز -  خ مسعود غربي
مشهد.ناحيه 3 انسيه  1;انسيه;انسيه انتهای بلوار نامجو- نامجوی 23 -نرسیده به فلکه جهاد
مشهد.ناحيه 3 نوفل  لوشاتو;اقبال  لاهوري;نوفل لوشاتو بلوار تلويزيون - شهرك نوفل لوشاتو - نوفل لوشاتو 10
مشهد.ناحيه 3 اميرکبير;اميرکبير بلوار شهید نامجو- نامجوی 25
مشهد.ناحيه 3 شهيد ابراهيم همت;همت بلوار شهيد نامجو - بين جهان آرا و همت
مشهد.ناحيه 3 خليج فارس;خليج فارس 1;اميرعليشيرنوايي  1 بلوار ملک آباد - جنب سپاه
مشهد.ناحيه 3 فارابي  1 بلوار نامجو -تقاطع امیرکبیر
مشهد.ناحيه 3 کمال  تربيت  1;کمال  تربيت  2 تقی آباد - خ ابو مسلم - بین ابو مسلم 4و5 کمال تربیت
مشهد.ناحيه 3 پاسداران;پاسداران  2;پاسداران;پاسداران جنت غربي - دانشگاه 12
مشهد.ناحيه 3 شهيدمهدي  حکمت;شهيدحکمت چهار راه دكترها
مشهد.ناحيه 3 جميله  متقيان ميلاني چهارراه استانداری - خ فرخی
مشهد.ناحيه 3 محمدصادق رافتي سيدي يزدي حد فاصل ميدان ملك آباد و ميدان تلويزيون
مشهد.ناحيه 3 فرزان;فرزان خ  کوهسنگی   مقابل  17 شهریور
مشهد.ناحيه 3 حضرت  زينب  (س );حضرت زينب (س ) 2 خ ابن سينا - خ بهشت
مشهد.ناحيه 3 شهيد محمدبخارائي  1 خ احمد آباد - خ بخارايي- بين بخارايي 3و5
مشهد.ناحيه 3 خواجه  نصيرطوسي;خواجه  نصيرطوسي خ امام خميني 57
مشهد.ناحيه 3 ارض  اقدس;پيش دانشگاهي ارض اقدس خ امام خميني كوچه شهيد خطيبي امام خميني 45
مشهد.ناحيه 3 علامه  حلي;علامه  حلي  (2);علامه حلي خ دكتر بهشتي نبش بهشتي 3
مشهد.ناحيه 3 اميرمعزي  2;امير معزئي خ سناباد چهاراه طاهری طاهری جنوبی
مشهد.ناحيه 3 فاطمه الزهرا(س);ايثارگران شاهدفاطمه  الزهرا(س );حضرت  فاطمه  (س );ايثارگران شاهدفاطمه  الزهرا(ع );حضرت فاطمه (س);حضرت فاطمه (س);فاطمه زهرا(س) خ کوهسنگی - بین عدالت و ملاصدرا
مشهد.ناحيه 3 ريحانه;ريحانه خ كوهسنگي - مقابل بيمارستان 17 شهريور
مشهد.ناحيه 3 عاشورا;نوفل  لوشاتو3 خ نوفل لوشاتو - پشت رستوران معين درباري
مشهد.ناحيه 3 شهيدربابه  اکبرزاده  صفايي  2;شهيد ربابه  اکبرزاده  صفائي;شهيدربابه  اکبرزاده;شهيدربابه  اکبرزاده  (2) خیابان احمدآباد-نبش پل هوایی-دبستان اکبرزاده صفایی
مشهد.ناحيه 3 شهيد پرويز حبراني;شهيد پرويز حبراني خیابان بهار - خیابان همت - کوچه نان رضوی
مشهد.ناحيه 3 حضرت  رقيه  (1);حضرت  رقيه  (2) خیابان جنت - جنت 6
مشهد.ناحيه 3 شهيد محولاتي;شهيد محولاتي خیابان رازی غربی - خیابان همت
مشهد.ناحيه 3 شهيدمطهري;شهيدمطهري خیابان طالقانی  مقابل  طالقانی 32
مشهد.ناحيه 3 دانش  وهنر1 دکتر بهشتی 2 2
مشهد.ناحيه 3 آزرمي روبروی استانداری - اول سردادور - نرسیده به ثامن الا ئمه 1
مشهد.ناحيه 3 ميثاق روبروي استانداري - اول سردادور- نرسيده به ثامن الائمه 1
مشهد.ناحيه 3 شهيدمحمدرضاحسينيان  1 فلسطین 14-نرسیده به میلان اول
مشهد.ناحيه 3 شهيد احمدعبدا...نژاد;شهيد احمدعبدا...نژاد مشهد-انتهای خیابان شهیددکتربهشتی-جنب مدرسه هاشمی نژاد
مشهد.ناحيه 3 الغدير مشهد-انتهای کوهسنگی-ضلع شرقی پارک کوهسنگی
مشهد.ناحيه 3 مرکزپيش دانشگاهي سعدي;سعدي  (1) مشهد - احمد آباد -کلاهدوز 4
مشهد.ناحيه 3 نشاط مشهد -خیابان  ملا صدرا  -ملاصدرا  18
مشهد.ناحيه 3 سلمان  فارسي;سلمان پارسي (2) مشهد تقی آباد  ابومسلم
مشهد.ناحيه 3 شهيدآذرمنش  2;کوشا;شهيد آذرمنش  1 مشهد خ بهار بين رزم 3و 5